ประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ให้ความสนใจนักเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ได้ให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆ ที่จะนำมาอธิบายเหตุและผลทางเศรษฐศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับโลกความเป็นจริงมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่นำมาวิเคราะห์ ได้แก่

1. การวิเคราะห์ระบบกรรมสิทธิ์ (Property rights analysis) การมีระบบกรรมสิทธิ์จะช่วยป้องกันการลอกเลียนแบบในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอย่างน้อยผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นั้นๆมีเวลาเพียงพอที่จะหาประโยชน์ได้คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ตามการละเลยระบบกรรมสิทธิ์หรือไม่บังคับใช้อย่างจริงจัง จะทำให้ผู้ผลิตขาดแรงจูงใจในการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันจะเป็นผลเสียกับระบบเศรษฐกิจ

2. ต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost economics) ในการดำรงชีพและดำเนินกิจกรรมต่างๆล้วนต้องมีต้นทุนทางธุรกรรมเกิดขึ้นทั้งสิ้น การที่นักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกสมมุติให้ไม่มีต้นทุนธุรกรรมจึงไม่ค่อยสมเหตุผลนัก ดังนั้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคควรคำนึงถึงต้นทุนธุรกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจผลิตและบริโภคไม่มากก็น้อย

3. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพันธะสัญญา (Economic theory of contracts) เป็นการรวมกลุ่มกันในแนวดิ่ง (Vertical Linkages) ระหว่างเกษตรกรรายย่อยและผู้ผลิตรายใหญ่ที่นำสินค้าออกสู่ตลาด ทำให้ต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นำไปสู่เสถียรภาพของราคาตลาด และการได้สินค้าที่มีคุณภาพดี นักเศรษฐศาสตร์สถาบันมองว่าการใช้วิธีนี้สามารถเอาชนะความล้มเหลวของกลไกตลาดได้ และมีผลสำเร็จให้เห็นในหลายประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มแอฟริกา

4. เศรษฐศาสตร์สถาบันแบบใหม่กับการเมือง (Problems of Political Institutions) เศรษฐศาสตร์สถาบันแบบใหม่มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกและการตัดสินใจของคนในสังคม โดยนำการเมืองเข้ามีส่วนร่วมในการอธิบายด้วย เพราะฝ่ายการเมืองมีบทบาทในการกำหนดกติกาในสังคมนั่นเอง การที่กติกาในสังคมเปลี่ยนก็จะมีผลให้พฤติกรรมของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไปด้วย

5. เศรษฐศาสตร์สถาบันว่าด้วยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Political Economy) นักเศรษฐศาสตร์สถาบันเชื่อว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายรูปแบบหนึ่ง ที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย์

6. การวิเคราะห์อดีตที่ไม่อาจเปลี่ยนได้ (Path-dependence analysis) เป็นการอธิบายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและการตัดสินใจในอดีตภายใต้ปัจจัยแวดล้อมหนึ่งๆ จะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ก็ต้องไม่ลืมที่จะหันกลับไปมองประสบการณ์ในอดีตด้วยจะทำให้เข้าใจความเป็นมาได้ดีขึ้น

<< Previous Next >>