แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน
บทที่ 1 การวัด และความคล้าย

แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน

  

คำชี้แจง แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองหลังจากศึกษาบทที่ 1 การวัด และความคล้ายแล้ว ให้อ่านคำถามอย่างรอบคอบ แล้วเลือกคำตอบ โดยคลิกบนปุ่มเครื่องหมาย ? หน้าตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดให้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที