แนวคิด
1. ระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาดประกอบด้วยบุคคล   อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
    องค์การในการรวบรวม     วิเคราะห์     ประเมินผล     และกระจายข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลาเพื่อใช้
    ในการตัดสินใจทางการตลาด    โดยระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด
2. ระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาดประกอบด้วย  4  ส่วน  ได้แก่  ระบบข้อมูลข่าวสารภายใน    ระบบการ
    วิจัยการตลาด   ระบบความเป็นอัจฉริยะทางการตลาด   และระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
3. ระบบข้อมูลข่าวสารภายใน     คือ           ระบบข้อมูลพื้นฐานขององค์การที่เกี่ยวกับการดำเนินงานภายใน
    อันประกอบด้วย    คำสั่งซื้อ   ยอดขาย   ราคา   ระดับสินค้าคงเหลือ   ลูกหนี้   เจ้าหนี้   และอื่นๆ   ซึ่งทำให้
    ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาดได้
4. ระบบความเป็นอัจฉริยะทางการตลาด          เป็นระบบที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่
    กำลังเกิดขึ้น   ในปัจจุบันทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
    แวดล้อมได้ตลอดเวลา   อันจะทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
    ที่เกิดขึ้นได้
5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด        เป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล        วิเคราะห์และ
    ประมวลผลข้อมูลอย่างมีระบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยเทคนิคการคำนวณทางคณิตศาสตร์และสถิติ
    ในการสร้างตัวแบบจำลองเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจทางการตลาด