แนวคิด
1. การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย           และการกระจายสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จทาง
    การตลาด   เป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต คนกลางหน่วยงานสนับสนุนการกระจายสินค้าและผู้
    บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ    ต้นทุนต่ำ     ผู้บริโภคพึงพอใจและองค์การการตลาดที่เกี่ยวข้องได้รับผล
    ตอบแทนในระดับที่บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของแต่ละฝ่าย      นักการตลาดต้องมีความเข้าใจบท
    บาทของช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อจะได้ออกแบบ        และหาวิธีการช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างมี
    ประสิทธิภาพ   และต้องเข้าใจพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการจัดจำหน่ายที่กำลังเกิด
    ขึ้นในประเทศไทยด้วย
2. การขยายตัวและพัฒนารูปแบบการค้าปลีก     ค้าส่ง     ไปสู่รูปแบบร้านค้าปลีก     ร้านค้าส่งสมัยใหม่
    (Modern Trade)       ทำให้วิธีการกระจายสินค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงผู้ผลิตสินค้าต้องปรับตัวให้
    สอดคล้องกับวิธีกระจายสินค้าแบบใหม่   และเงื่อนไขข้อผูกมัดที่เพิ่มขึ้นตลอดจนการแข่งขันกันเองของ
    ธุรกิจค้าปลีก   ค้าส่ง           โดยเฉพาะการเข้ามาครอบงำโดยธุรกิจต่างชาติส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
    คนไทยโดยตรง ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง     จึงต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้กับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นแต่ก่อนอื่นคงจะ
    ต้องเข้าใจถึงประเภทของร้านค้าปลีก/ร้านค้าส่งและกลยุทธ์การตลาดของการค้าปลีก   การค้าส่งเสีย
    ก่อน
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าอย่างรวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ   ทำให้ธุรกิจ
    ต้องหาวิธีกระจายสินค้าอย่างรวดเร็ว           มีต้นทุนต่ำทำให้แนวคิดในการจัดการการกระจายสินค้า
    เปลี่ยนแปลงจากเดิม     โดยเฉพาะเมื่อมีองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น  เช่น        คลังสินค้าการขนส่ง 
    การบริหารข้อมูลการกระจายสินค้าแนวคิดจึงเปลี่ยนไปสู่จุดที่จะทำให้ระบบรวม (Integrated System)
    ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำสุดจึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ที่เรียกว่าการจัดการซัพพลายเชน
    (Supply  Chain  Management : SCM)             แทนที่จะเป็นการบริหารการกระจายสินค้า   (Logistic
    Management)