บรรณานุกรม

ธงชัย สันติวงษ์ การตลาดสำหรับนักบริหาร พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร 2528
วิจิตร อาวะกุล การประชาสัมพันธ์: หลักและวิธีปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร 2522
วิรัช ลภิรัตนกุล การประชาสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2538
วีระ อรัญมงคล หลักการประชาสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์สุดจิตออฟเซต 2538
ลักษณา สตะเวทิน หลักการประชาสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 2540
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ การบริหารการตลาดยุคใหม่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธีระฟิล์ม
และไซเท็กซ์ จำกัด 2541
เสรี วงษ์มณฑา ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด กรุงเทพมหานคร บริษัท วิสิทธ์พัฒนา จำกัด 2540
Wilcox, Dennis L., Ault, Phillip H., and Agee, Warren K. Public relation : strategies and
tactics. 4th ed., HarperCollins College Publishers., 1995.
Kotler, Philip. Marketing Management : Analysis, Planning, Implement, and Control.
9th ed., Prentice-Hall, Inc., 1997.
Kotler, Phillip. and Armstrong, Gary. Principle of Marketing. 8th ed. Prentice-Hall, Inc., 1999.
Lusch, Robert F. Principle of Marketing. Wadsworth, Inc., 1987.
Shimp, Terence A. Advertising, Promotion, and Supplemental aspects of Integrated
Marketing Communications. 4th ed., The Dryden Press., 1997.