หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor
 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
 
สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
สมัคร sms

 • ปฏิทินการศึกษา
 • การปฐมนิเทศ
 • การลงทะเบียนเรียน
 • กิจกรรมประจำชุดวิชา
 • การสอนเสริม
 • ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์
 • การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
 • การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
 • ศูนย์บริการการศึกษา
 • คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 • การเตรียมตัวสอบ
 • ลักษณะข้อสอบ
 • กำหนดการสอบและสนามสอบรายบุคคล
 • การสอบในต่างประเทศ
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
 • ตรวจสอบผลการสมัครสอบตามความพร้อมรายบุคคล walk-in exam ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • การลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
 • การขอย้ายสังกัดสาขาวิชา
  /การเปลี่ยนวิชาเอก
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  (ขอเปลี่ยนที่อยู่/คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล)
 • e-Learning
 • e-Tutorials
 • TV Online
 • Radio Online
 • Media on Demand
 • m-Learning
 • e-Library
 • ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
 • ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
 • ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน
 • การรับกิจกรรมประจำชุดวิชา
 • นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
  เป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 • ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและ
  ตารางสอบแต่ละภาคการศึกษา
 • การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน๊ต
 • คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
 • ทุนการศึกษา
 • ชมรมนักศึกษา มสธ.
 • การศึกษาวิชาทหาร
 • การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
 • กีฬามหาวิทยาลัย
 • การแนะแนวการศึกษา
 • การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา
 • การพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
 • ข่าวและทำเนียบบัณฑิตอาสา
 • ข้อบังคับและระเบียบที่เกียวข้อง
 • การโอนชุดวิชา
 • การเทียบแทนชุดวิชา
 • กิจกรรมประจำชุดวิชา
 • เอกสารโสตทัศน์ประจำชุดวิชา
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
 •   กระดานสนทนา มสธ.
  โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.10 น.
    : วันเสาร์- อาทิตย์
  08.30 - 16.30 น.
  โทรสาร : 0-2503-3546-8 
  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
     
   
     

  Last updated : 31-Mar-2015 9:57 AM  :: Old Webpage ::
  © 2002-2012 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
  โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

  เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง