|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

ความหมายการทดสอบ STOU-EPT

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU-EPT) คืออะไร
แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST) เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในกรณีที่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นเป็นหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนดให้มีหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษได้
หากผู้สมัครมีหลักฐานผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นมาแล้วสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษในการสมัครได้

กำหนดการรับสมัคร มี 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 - ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ครั้งที่ 2 - ประมาณเดือนสิงหาคม

คะแนนที่จัดสอบ STOU-EPT รวมทั้งหมด 1,000 คะแนน แบ่งเป็น

DIALOGUE VOCABULARY STRUCTURE WRITING READING
100 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน 200 คะแนน 400 คะแนน


สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์
โดยธนาณัติสั่งจ่ายปลายทางมสธ. ส่งถึง
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ตู้ปณ. 222 ปท. หลักสี่
กทม. 10210
วงเล็บมุมซองว่า "STOU-EPT"


ราคาระเบียบการใบสมัครชุดละ 50 บาท ค่าสมัครสอบ 500 บาท
กำหนดการประจำปีการศึกษา 2549
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549
1 สิงหาคม - 4 พฤศจิกายน 2548 จำหน่ายใบสมัคร
15 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2548 สมัครสอบทางไปรษณีย์(ดูวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก)
15 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2548 สมัครสอบด้วยตนเอง
20 มกราคม 2549 แจ้งกำหนดการสอบให้ผู้สมัครสอบ
5 กุมภาพันธ์ 2549 วันสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2549 แจ้งผลการสอบให้ผู้สมัครสอบ
  
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549
1 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2549 จำหน่ายใบสมัครสอบ
1 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2549 สมัครสอบทางไปรษณีย์(ดูวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก)
1 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2549 สมัครสอบด้วยตนเอง
20 กรกฎาคม 2549 แจ้งกำหนดการสอบให้ผู้สมัครสอบ
6 สิงหาคม 2549 วันสอบ
21 สิงหาคม 2549 แจ้งผลการสอบให้ผู้สมัครสอบ


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์หมายเลข 0-2504-7212-3, 0-2504-7217-8, 0-2503-3674 ในวันและเวลาราชการ

หรือ email Address : ad.reoffice@stou.ac.thจัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th