|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
   
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
โครงสร้างและรายละเอียด
ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาเอก
- วิชาเอกหลักสูตรและการสอน - วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
- วิชาเอกบริหารการศึกษา - วิชาเอกบริหารการศึกษา
- วิชาเอกการประเมินการศึกษา - วิชาเอกการประเมินการศึกษา
- วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา (ปี 2551 งดเปิดรับสมัคร) - วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา (ปี 2551 งดเปิดรับสมัคร)
- วิชาเอกการศึกษาทางไกล - วิชาเอกการศึกษาทางไกล
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท
- แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน - แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
- แขนงวิชาบริหารการศึกษา - แขนงวิชาบริหารการศึกษา
- แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา - แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา
- แขนงวิชาการแนะแนว - แขนงวิชาการแนะแนว
- แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ - แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
- แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตร
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน - ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

TOP

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 3 ระดับ คือ
 
ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 5 วิชาเอก คือ
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการประเมินการศึกษา
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา (ปี 2551 งดเปิดรับสมัคร)
    - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาทางไกล
    ระดับปริญญาโท เปิดสอน 6 วิชาเอก คือ
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (ปี 2552 เปิดสอนเฉพาะ แผน ก)
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา (เปิดสอนทั้ง แผน ก และแผน ข)
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา (เปิดสอนทั้ง แผน ก และแผน ข)
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว (เปิดสอนเฉพาะ แผน ก)
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ (เปิดสอนเฉพาะ แผน ก)
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เปิดสอนทั้ง แผน ก และแผน ข)
    ระดับประกาศนียบัตร เปิดสอน 2 วิชาเอก คือ
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

TOP

  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
 
ปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 
ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้เวลาศึกษาไม่่เกิน 3 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

TOP

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
  Doctor of Philosophy Program in Education   Master of Education Program in Curriculum and Instruction
ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา    
ชื่อเต็มภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชื่อเต็มภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
อักษรย่อภาษาไทย ปร.ด. อักษรย่อภาษาไทย ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)
หมายเหตุ การระบุชื่อวิชาเอกในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จะระบุให้ ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
  สอดคล้องกับประเด็น/ด้านที่ศึกษา ดังนี้   Master of Education Program in Education Administration
  - วิชาเอกหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) ชื่อปริญญา    
  - วิชาเอกบริหารการศึกษา (Educational Administration) ชื่อเต็มภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
  - วิชาเอกการประเมินการศึกษา (Educational Evaluation) อักษรย่อภาษาไทย ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
  - วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Education Administration)
     (Guidance and Counseling Psychology) อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Education Administration)
  - วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (Nonformal Education) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
  - วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   วิชาเอกการประเมินการศึกษา
     (Educational Technology and Communications) Master of Education Program in Educational Measurement and Evaluation
  - วิชาเอกการศึกษาทางไกล (Distance Education) (Educational Evaluation)
    ชื่อปริญญา    
    ชื่อเต็มภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประเมินการศึกษา)
      อักษรย่อภาษาไทย ศษ.ม. (การประเมินการศึกษา)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Evaluation)
      อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Evaluation)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว
Graduate Diploma Program in Curriculum and Instruction   Master of Education Program in Guidance
ชื่อปริญญา     ชื่อปริญญา    
ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) ชื่อเต็มภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนว)
อักษรย่อภาษาไทย ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) อักษรย่อภาษาไทย ศษ.ม. (การแนะแนว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Graduate Diploma in Curriculum and Instruction ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Guidance)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ Grad, Dip. in Curriculum and Instruction อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Guidance)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
Graduate Diploma Program in Educational Administration   Master of Education Program in Nonformal Education
ชื่อปริญญา     ชื่อปริญญา    
ชื่อเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ชื่อเต็มภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
อักษรย่อภาษาไทย ป.บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา อักษรย่อภาษาไทย ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Graduate Diploma in Educational Administration ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Nonformal Education)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ Grad, Dip. in Educational Administration อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Nonformal Education)
      ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
        Master of Education Program in Educational Technology and Communications
      ชื่อปริญญา    
      ชื่อเต็มภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
      อักษรย่อภาษาไทย ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Education Technology and Communication)
      อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Education Technology and Communication)

TOP

ระดับปริญญาเอก
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิชาเอกหลักสูตรและการสอน วิชาเอกบริหารการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา
วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา และวิชาเอกการศึกษาทางไกล
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 และ
3. มีใบรับรองว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร มีผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้ และ
4. มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
5. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ
6. มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือ
7. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

TOP

ระดับปริญญาโท
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง และ
2.
เป็นครูหรือบุคลากรประจำการที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวหรือให้บริการการศึกษา และ
3.
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนหลังจากจบปริญญาตรีแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
ี้ 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

TOP

ระดับปริญญาโท
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง และ
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ หรือมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย และ
3. เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นผู้มีหน้าที่บริหาร สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากจบปริญญาตรี หรือ
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

TOP

ระดับปริญญาโท
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
2. เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือการประเมิน หรืิอกิจกรรมอื่นที่ต้องใชัความรู้เกี่ยวกับทางการศึกษาหรือการประเมิน และมีประสบการณ์การทำงานหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-2 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

TOP

ระดับปริญญาโท
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
2. เป็นครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่สอน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นบุคลากรททำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากจบปริญญาตรี และ
3. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-2 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

TOP

ระดับปริญญาโท
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
2. เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษางานส่งเสริมหรืองานพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมหรืออื่นๆ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยกว่า 1 ปี หลังจากจบปริญญาตรี และ
3. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-2 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

TOP

 

ระดับปริญญาโท
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยมีคะแนนระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาิวิชาที่สมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากจบปริญญาตรี รวมทั้งอาจต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่สาขาวิชากำหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามวรรคแรก แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน หรือ
2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

TOP

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา และ
2. เป็นครูผู้สอน หรือบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

TOP

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา และ
2. เป็นครูผู้สอน หรือบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

TOP

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
     
    แบบ 1
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
       ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
        22901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน    
      ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
        22998 ดุษฎีนิพนธ์
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

    แบบ 2
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
5
       ข. ชุดวิชาแกน
2
10
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
10
        22901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
      ข. ชุดวิชาแกน
2
10
        20902 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์
        20903 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
        22998 ดุษฎีนิพนธ์    
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์    
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
             
         

TOP

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
     
    แบบ 1
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
       ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
        23901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางบริหารการศึกษา
      ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
        23998 ดุษฎีนิพนธ์
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์    
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

 

    แบบ 2
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
5
       ข. ชุดวิชาแกน
2
10
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
10
        23901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางบริหารการศึกษา
      ข. ชุดวิชาแกน
2
10
        20902 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์
        20903 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
        23998 ดุษฎีนิพนธ์
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์    
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
             
         

TOP

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการประเมินการศึกษา
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
     
    แบบ 1
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
       ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
        24901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการประเมินการศึกษา
      ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
        24998 ดุษฎีนิพนธ์
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์    
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

 

    แบบ 2
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
5
       ข. ชุดวิชาแกน
2
10
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
10
        24901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการประเมินการศึกษา
      ข. ชุดวิชาแกน
2
10
        20902 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์
        20903 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
        24998 ดุษฎีนิพนธ์
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์    
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
             
         

TOP

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
     
    แบบ 1
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
       ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
        25901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา
      ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
        24998 ดุษฎีนิพนธ์
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์    
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

 

    แบบ 2
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
5
       ข. ชุดวิชาแกน
2
10
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
10
        25901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา
      ข. ชุดวิชาแกน
2
10
        20902 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์
        20903 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
        24998 ดุษฎีนิพนธ์
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์    
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
             
         

TOP

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาทางไกล
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
     
    แบบ 1
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
       ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
ไม่นับหน่วยกิต
        28901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการศึกษาทางไกล
      ข. ดุษฎีนิพนธ์
50
        28998 ดุษฎีนิพนธ์
      ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

 

    แบบ 2
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
5
       ข. ชุดวิชาแกน
2
10
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. ชุดวิชาบังคับ
1
10
        28901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการศึกษาทางไกล
      ข. ชุดวิชาแกน
2
10
        20902 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์
        20903 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
      ค. ดุษฎีนิพนธ์
40
        28998 ดุษฎีนิพนธ์
      ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์์
ไม่นับหน่วยกิต
        20999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์    
          มีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
             
         

TOP

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
     
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
2
10
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2
10
      ค. วิทยานิพนธ์
15
      ง. หมวดวิชาเลือก
1
5
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
2
10
        20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
        20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2
10
             วิชาเอกปฐมวัยศึกษา    
        21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา    
        21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา    
        วิชาเอกประถมศึกษา    
        21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา    
        21722 สัมมนาการประถมศึกษา    
        วิชาเอกมัธยมศึกษา  
        22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย    
        22712 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์    
        22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา    
        22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์    
        22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา    
      ค. วิทยานิพนธ์
15
        20798 วิทยานิพนธ์
      ง. หมวดวิชาเลือก
1
5
           - วิชาเอกปฐมวัยศึกษาและวิชาเอกประถมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
 
           - วิชาเอกมัธยมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชาภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
            วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)    
        22720 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู    
        22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา    
        22722 วรรณกรรมสมัยใหม่    
        22723 วรรณกรรมท้องถิ่น    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)    
        22724 คณิตศาสตร์ประยุกต์    
        22725 คณิตศาสตร์วิเคราะห์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา)    
        22726 สกลทรรศน์ศึกษา    
        22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)    
        22728 กลศาสตร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22729 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22730 พฤกษศาสตร์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22731 สัตวศาสตร์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22732 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22733 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู    
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  
ไม่นับหน่วยกิต
        20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน    
          เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
2
10
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ
4
20
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ
3
15
          2) ชุดวิชาเลือก
1
5
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
      ง. หมวดวิชาเลือก
1
5
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
2
10
        20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
        20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ
4
20
             วิชาเอกปฐมวัยศึกษา    
        บังคับ 3 ชุดวิชา    
        20703 บริบททางการศึกษา    
        21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา    
        21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย    
        21714 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
        21715 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย    
        วิชาเอกประถมศึกษา    
        บังคับ 3 ชุดวิชา      
        20703 บริบททางการศึกาา    
        21721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา    
        21722 สัมมนาการประถมศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        21723 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษและเด็กด้อยโอกาส    
        21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา    
        21725 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา    
        วิชาเอกมัธยมศึกษา    
        บังคับ 2 ชุดวิชา    
        20703 บริบททางการศึกษา    
        22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา    
        เลือก 1 ชุดวิชาตามชุดวิชาที่เน้นต่อไปนี้    
        22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย    
        22712 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์    
        22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา    
        22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์    
        และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)    
        22720 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู    
        22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา    
        22722 วรรณกรรมสมัยใหม่    
        22723 วรรณกรรมท้องถิ่น    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)    
        22724 คณิตศาสตร์ประยุกต์    
        22725 คณิตศาสตร์วิเคราะห์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา)    
        22726 สกลทรรศน์ศึกษา    
        22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)    
        22728 กลศาสตร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22729 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22730 พฤกษศาสตร์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22731 สัตวศาสตร์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22732 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู    
        22733 เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู    
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
        20797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
      ง. หมวดวิชาเลือก
1
5
           - วิชาเอกปฐมวัยศึกษาและวิชาเอกประถมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระัดับปริญญาโท
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
 
           -วิชาเอกมัธยมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้  
        22716 การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการสอนในระดับมัธยมศึกษา    
        22717 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษในระดับมัธยมศึกษา    
        22718 การพัฒนาเยาวชน    
        22719 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา    
            หรือเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
  
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  
ไม่นับหน่วยกิต
        20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน    
          เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

 

TOP

 
ระดับปริญญาโท
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
     
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
25
      ข. วิทยานิพนธ์
15
      ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
5
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
25
        23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
        23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา
        23702 การบริหารทรัพยากรการศึกษา
        23704 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        23705 สัมมนาการบริหารการศึกษา
      ข. วิทยานิพนธ์
15
        23798 วิทยานิพนธ์
      ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
5
        23799 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา  
     
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ
7
35
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ
5
25
          2) ชุดวิชาเลือก
2
10
      ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
      ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
1
5
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ
7
35
        บังคับ 5 ชุดวิชา      
        23700 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา    
        23701 การวิจัยการบริหารการศึกษา    
        23702 การบริหารทรัพยากรการศึกษา    
        23704 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
        23705 สัมมนาการบริหารการศึกษา    
        และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        23710 บริบททางการบริหารการศึกษา    
        23711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา    
        23712 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้    
          (เป็นชุดวิชาบังคับให้นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางวิชาชีพครูต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา)    
       
หรือเลือกชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง
      ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
        23797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
      ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตบริหารการศึกษา
1
5
        23799 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา  
 
 

TOP

   
ระดับปริญญาโท
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
     
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
25
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ
4
20
          2) ชุดวิชาเลือก
1
5
      ข. วิทยานิพนธ์
15
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
25
        บังคับ 4 ชุดวิชา      
        24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา    
        24702 การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน    
        24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา    
        24704 สัมมนาการประเมินการศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        24721 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ    
        24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน    
        24723 การประเมินองค์กร    
        24724 การประเมินบุคลากร    
      ข. วิทยานิพนธ์
15
        24798 วิทยานิพนธ์  
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  
ไม่นับหน่วยกิต
        24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา    
          เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
30
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ
4
20
          2) ชุดวิชาเลือก
2
10
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
30
        บังคับ 4 ชุดวิชา    
        24701 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา    
        24702 การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน    
        24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา    
        24704 สัมมนาการประเมินการศึกษา    
        และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        24721 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ    
        24722 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน    
        24723 การประเมินองค์กร    
        24724 การประเมินบุคลากร    
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
       
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
        24797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
        24799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา    
          เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

 

TOP

   
ระดับปริญญาโท
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
     
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
25
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ
4
20
          2) ชุดวิชาเลือก
1
5
      ข. วิทยานิพนธ์
15
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
25
        บังคับ 4 ชุดวิชา  
       
25701
หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว    
       
25702
การวิจัยทางการแนะแนว    
       
25703
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา    
       
25704
การสัมมนาทางการแนะแนว    
        และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
       
25705
การบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว    
       
25706
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว    
       
25707
การแนะแนวในองค์กร    
       
25708
พัฒนาการทางอาชีพกับการแนะแนว    
      ข. วิทยานิพนธ์
15
       
25798
วิทยานิพนธ์  
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  
ไม่นับหน่วยกิต
        25799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว  
       
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
30
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ
4
20
          2) ชุดวิชาเลือก
2
10
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
30
        บังคับ 4 ชุดวิชา      
       
25701
หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว    
       
25702
การวิจัยทางการแนะแนว    
       
25703
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา    
       
25704
การสัมมนาทางการแนะแนว    
        และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
       
25705
การบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว    
       
25706
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว    
       
25707
การแนะแนวในองค์กร    
       
25708
พัฒนาการทางอาชีพกับการแนะแนว    
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
        ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
       
25797
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
        25799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว    
       
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

 

TOP

   
ระดับปริญญาโท
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
   
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
25
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ
4
20
          2) ชุดวิชาเลือก
1
5
      ข. วิทยานิพนธ์
15
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
25
        บังคับ 4 ชุดวิชา      
        26701 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ    
        26702 การวางแผน การกำกับดูแล และการประเมินการศึกษานอกระบบ    
        26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ    
        26704 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ    
        และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        26705 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ    
        26706 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ    
      ข. วิทยานิพนธ์
15
        26798 วิทยานิพนธ์  
      ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  
ไม่นับหน่วยกิต
        26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ    
          เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
       ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
30
     
ข.
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
30
        26701 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ
        26702 การวางแผน การกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ
        26703 การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ
        26704 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ
       
26705
สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ
       
26706
สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ
      ข. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
       
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระัดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
       
26797
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
      ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
        26799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ    
       
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

 

TOP

   
ระดับปริญญาโท
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
   
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
1
5
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
15
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ
2
10
          2)ชุดวิชาเลลือก
1
5
      ค. วิทยานิพนธ์
15
      ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
1
5
        27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ    
        บังคับ 2 ชุดวิชา    
        27711 การจัดระบบทางการศึกษา    
        27752 สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน    
        27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
        27721 สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษา (ยังไม่เปิดสอน)    
        27731 สื่อมวลชนทางการศึกษา (ยังไม่เปิดสอน)    
        27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา    
        27733 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทางไกล    
        27741 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
        27742 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่ (ยังไม่เปิดสอน)    
        27743 เทคนิคการสื่อสารและกิจกรรมการเรียน    
        27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม    
        27745 เทคโนโลยีและสื่อสารการส่งเสริมและการเผยแพร่ (ยังไม่เปิดสอน)    
      ค. วิทยานิพนธ์
15
        27798 วิทยานิพนธ์
      ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
       
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
        27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
          เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
 
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
1
5
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ
5
25
        โดยแบ่งเป็น
         1) ชุดวิชาบังคับ
2
10
         2) ชุดวิชาเลือก
3
15
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
      ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
1
5
        27701 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
15
        บังคับ 2 ชุดวิชา      
        27711 การจัดระบบทางการศึกษา    
        27753 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
        และเลืือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
        27712 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน    
        27713 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
        27721 สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษา (ยังไม่เปิดสอน)    
        27731 สื่อมวลชนทางการศึกษา (ยังไม่เปิดสอน)    
        27732 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา    
        27733 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทางไกล    
        27741 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
        27742 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่ (ยังไม่เปิดสอน)    
        27743 เทคนิคการสื่อสารและกิจกรรมการเรียน    
        27744 เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม    
        27745 เทคโนโลยีและสื่อสารการส่งเสริมและการเผยแพร่ (ยังไม่เปิดสอน)    
      ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
        27797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
      ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
       
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
        27799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
          เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 5 หน่วยกิต โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
 
   

TOP

 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
2
10
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
15
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน
2
10
        20501 พื้นฐานวิชาชีพครู
        20502 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
15
        20503 วิทยาการการจัดการเรียนรู้    
        20504 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    
        20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน    
 
 

TOP

 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      หมวดวิชาเฉพาะ
4
24
      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
      หมวดวิชาเฉพาะ
4
24
        23501 สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา    
        23503 การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา    
        23700 ทฤษฎีและแนวปฎิบัติในการบริหารการศึกษา    
        23599 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา    
 
 

TOP


คำอธิบายชุดวิชา
ระดับปริญญาเอก
20902

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์

  Concepts and Theories Related to Education
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาที่สำคัญ ปรัชญาการศึกษา การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดต่างๆ
ในการพัฒนามนุษย์ทุกด้านการเชื่อมโยงหลักการทางการศึกษาทั้งที่เป็นฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย การวิพากษ์แนวโน้มและทำนายภาพระบบของการจัดการศึกษาไทยและสากล เน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของการจัดการศึกษาของประเทศ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาศาสตร์
20903

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

  Advanced Research Methodology
  ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความเป็นสหวิทยาการ การวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงนโยบายการออกแบบ
การวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลจากตัวแปรกำกับการวิจัยศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
20999

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์

  Doctoral Professional Experience in Education
  วิสัยทัศน์ของนักการศึกษา การวิเคราะห์และจัดการระบบการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ
ี่ในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพศึกษาศาสตร์
22901 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
  Seminar on Problems and Issues Related to Curriculum and Instruction Research
  ภาพรวมสาระทางหลักสูตรและการสอน ลักษณะของประเด็นเนื้อหาสาระทางหลักสูตรและการสอนในการวิจัย หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาเพื่อการวิจัยครอบคลุม
ภาพรวมการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แนวทางการศึกษาการวิจัยและแผนการ วิจัยของบุคคล และการจัดทำเค้าโครงการวิจัย
22998

ดุษฎีนิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน)

 

Dissertation (Curriculum and Instruction)

  ดุษฎีนิพนธ์ 1 (Dissertation I)
  กำหนดปัญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 2 (Dissertation II)

  ออกแบบการวิจัยในด้านการเลือกหรือการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำโครงการดุษฎีนิพนธ์
และนำเสนออนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 3 (Dissertation III)

  สร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล
 

ดุษฎีนิพนธ์ 4 (Dissertation IV)

  การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลสรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเสนอร่างบทความวิจัยสำหรับการเผยแพร่
 

ดุษฎีนิพนธ์ 5 (Dissertation V)

  การเขียน และเรียบเรียงรายงานการวิจัย และการนำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
23901

สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางบริหารการศึกษา

  Seminar on Problems and Issues Related to Educational Administration Research
  ภาพรวมสาระทางบริหารการศึกษา ลักษณะของประเด็นเนื้อหาสาระทางบริหารการศึกษาในการวิจัย หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาเพื่อการวิจัยครอบคลุมภาพรวม
การวิจัยทางบริหารการศึกษา แนวทางการศึกษาการวิจัยและแผนการ วิจัยของบุคคล และการจัดทำเค้าโครงการวิจัย
23998

ดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา)

  Dissertation (Educational Administration)
  ดุษฎีนิพนธ์ 1 (Dissertation I)
  กำหนดปัญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 2 (Dissertation II)

  ออกแบบการวิจัยในด้านการเลือกหรือการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำโครงการดุษฎีนิพนธ์
และนำเสนออนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 3 (Dissertation III)

  สร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล
 

ดุษฎีนิพนธ์ 4 (Dissertation IV)

  การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลสรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเสนอร่างบทความวิจัยสำหรับการเผยแพร่
 

ดุษฎีนิพนธ์ 5 (Dissertation V)

  การเขียน และเรียบเรียงรายงานการวิจัย และการนำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ
24901

สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการประเมินการศึกษา

  Seminar on Problems and Issues Related to Educational Evaluation Research
  ภาพรวมสาระทางการประเมินการศึกษา ลักษณะของประเด็นเนื้อหาสาระทางการประเมินการศึกษาในการวิจัย หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาเพื่อการวิจัย
ครอบคลุมภาพรวม การวิจัยทางการประเมินการศึกษา แนวทางการศึกษาการวิจัยและแผนการ วิจัยของบุคคล และการจัดทำเค้าโครงการวิจัย
24998

ดุษฎีนิพนธ์ (การประเมินการศึกษา)

 

Dissertation (Educational Evaluation)

  ดุษฎีนิพนธ์ 1 (Dissertation I)
  กำหนดปัญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 2 (Dissertation II)

  ออกแบบการวิจัยในด้านการเลือกหรือการกำหนดกลุ่ม ตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำโครงการดุษฎีนิพนธ์
และนำเสนออนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 3 (Dissertation III)

  สร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล
 

ดุษฎีนิพนธ์ 4 (Dissertation IV)

  การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลสรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเสนอร่างบทความวิจัยสำหรับการเผยแพร่
  ดุษฎีนิพนธ์ 5 (Dissertation V)
  การเขียน และเรียบเรียงรายงานการวิจัย และการนำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
25901

สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา

  Seminar on Problems and Issues Related to Guidance and Counseling Psychology Research
  ภาพรวมสาระทางจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา ลักษณะของประเด็นเนื้อหาสาระทางจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษาในการวิจัย หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาเพื่อการวิจัยครอบคลุมภาพรวมการวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา แนวทางการศึกษาการวิจัยและแผนการ วิจัยของบุคคล และการจัดทำเค้าโครงการวิจัย
25998

ดุษฎีนิพนธ์ (จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา)

 

Dissertation (Guidance and Counseling Psychology)

  ดุษฎีนิพนธ์ 1 (Dissertation I)
  กำหนดปัญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 2 (Dissertation II)

  ออกแบบการวิจัยในด้านการเลือกหรือการกำหนดกลุ่ม ตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำโครงการดุษฎีนิพนธ์
และนำเสนออนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 3 (Dissertation III)

  สร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล
 

ดุษฎีนิพนธ์ 4 (Dissertation IV)

  การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลสรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเสนอร่างบทความวิจัยสำหรับการเผยแพร่
 

ดุษฎีนิพนธ์ 5 (Dissertation V)

  การเขียน และเรียบเรียงรายงานการวิจัย และการนำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
28901

สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการศึกษาทางไกล

  Seminar on Problems and Issues Related to Distance Education Research
  ภาพรวมสาระทางการศึกษาทางไกล ลักษณะของประเด็นเนื้อหาสาระทางการศึกษาทางไกลในการวิจัย หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาเพื่อการวิจัยครอบคลุม
ภาพรวมการวิจัยทางการศึกษาทางไกล แนวทางการศึกษาการวิจัยและแผนการ วิจัยของบุคคล และการจัดทำเค้าโครงการวิจัย
28998

ดุษฎีนิพนธ์ (การศึกษาทางไกล)

 

Dissertation (Distance Education)

  ดุษฎีนิพนธ์ 1 (Dissertation I)
  กำหนดปัญหาการวิจัย วางแผนการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 2 (Dissertation II)

  ออกแบบการวิจัยในด้านการเลือกหรือการกำหนดกลุ่ม ตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำโครงการดุษฎีนิพนธ์
และนำเสนออนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์
 

ดุษฎีนิพนธ์ 3 (Dissertation III)

  สร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูล
 

ดุษฎีนิพนธ์ 4 (Dissertation IV)

  การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลสรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเสนอร่างบทความวิจัยสำหรับการเผยแพร่
 

ดุษฎีนิพนธ์ 5 (Dissertation V)

  การเขียน และเรียบเรียงรายงานการวิจัย และการนำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

BACK

BACK TO TOP


ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

20501 พื้นฐานวิชาชีพครู
 

Foundation of Teaching Profession

  แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีการศึกษา บริบททางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการระบบการจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
  ความสำคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครูและความเป็นครู
  การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสืบค้นความรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้
20502

การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

  Curriculum Development and Instructional Media
  ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การใช้และการบริหารหลักสูตร การนิเทศ การเรียนการสอน การวิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระดับชาติ
ิและหลักสูตรระดับสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มวิชา หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ การพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแนะแนวและบริการช่วยเหลือผู้เรียน สภาพปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การออกแบบพัฒนา และการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
20503

วิทยาการการจัดการเรียนรู้

  Learning Management Science
  จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน การเรียนแบบเรียนรวม และการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ การจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัยผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ ผลิต พัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินมาจัดจำแนกระดับความรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน การใช้ความรู้ทางจิตวิทยาและความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียน
20504

การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  Evaluation and Research for Instruction Development
  แนวคิด หลักการและวิธีการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลด้านความรู้และความคิดด้านทักษะและกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การตัดสินผลการเรียนรู้และการรายงานผลการเรียนรู้ การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินโครงการและกิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้เรียน
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย เครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน
และการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
20599

ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

  Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction
  การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางวิชาชีพครูและการบริหารจัดการในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสังคมและผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะของครูที่ดี

มนุษยสัมพันธ์ การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะทางสังคม วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร การเสริมสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และกฎหมายทางการศึกษา การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนการดำเนินงาน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ ภาวะผู้นำ การจัดการความรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้นำทางวิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพครู

20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
  Research in Curriculum and Instruction
  ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยการศึกษา อันได้แก่ การกำหนดปัญหาเพื่อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการเขียน
รายงานการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงประเมินผล
  การประยุกต์งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัย การประยุกต์แนวคิดรูปแบบและวิธีการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและหลักสูตร อันได้แก่
่การสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน การวิจัยพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก การวิจัยพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็ก เด็กกับครู การประเมินตนเองของครู การวิจัยและการติดตามเพื่อการนิเทศการเรียนการสอน การประเมินระบบการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
  ความต้องการเบื้องต้น การศึกษาชุดวิชานี้ นักศึกษาจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการวิจัย สถิติเบื้องต้นและการประเมินผลการศึกษาเทียบเท่าชุดวิชาสถิติวิจัย และการประเมินผลการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน
  Curriculum Development and Instruction Methodology
  ทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีการสอน ปัจจัยและพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร พัฒนาการของรูปแบบและโครงสร้างของ
หลักสูตรในระดับต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ การนำหลักสูตรไปใช้ การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร สมรรถภาพของนักพัฒนาหลักสูตรและสมรรถภาพของผู้สอน การศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับการพัฒนาการในการจัดเนื้อหาสาระของการศึกษา บูรณาการ และการบุกเบิกความรู้ใหม่ของศาสตร์สาขาต่างๆ วิธีการเรียนและยุทธศาสตร์การสอน ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและท้องถิ่นที่มีผลต่อการจัดเนื้อหาสาระ และวิธีการทางการศึกษาวิเคราะห์ และวิจารณ์ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในปัจจุบัน แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต
20703 บริบบททางการศึกษา
  Context in Education
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและสภาวะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนแนวการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประยุกต์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
20797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  Independent Study
  การเลือกปัญหาสำหรับการวิเคราะห์หรือวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำการวิเคราะห์หรือวิจัย การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือวิจัย
20798 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
  วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis I)
  โครงสร้างและรูปแบบวิทยานิพนธ์ กระบวนการเขียนและวิธีทำวิทยานิพนธ์ การเขียนและการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์

การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย และวิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์

  วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis II)
  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของตน การดำเนินงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลสำหรับเขียนวิทยานิพนธ์ต่อ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
  วิทยานิพนธ์ 3 (Thesis III)
  เขียนวิทยานิพนธ์ตามข้อมูลที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์มา การนำวิทยานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว
20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
  Graduate Professional Experience in Curriculum and Instruction
  การวิเคราะห์และการจัดระบบหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรม และคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบอาชีพชั้นสูง
21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
  Principles of Early Childhood Education
  วิวัฒนาการของการปฐมวัยศึกษา หลักการ แนวคิดและรูปแบบการจัดการปฐมวัยศึกษา นโยบายและจุดมุ่งหมายในการจัดการปฐมวัยศึกษา ทฤษฎีสำคัญทางจิตวิทยา และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงพัฒนาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากับการปฐมวัยศึกษา รูปแบบการปฐมวัยศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กไทยในสภาพปัจจุบัน โดยการผสมผสานความคิดของการอบรมเลี้ยงดูตามหลักการและทฤษฎีสากลให้เข้ากับการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตแบบไทย
21712

สัมมนาการปฐมวัยศึกษา

  Seminar in Early Childhood Education
  การศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการปฐมวัยศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการปฐมวัยศึกษา การศึกษา
นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ตลอดจนแนวโน้มทางการปฐมวัยศึกษา โดยเฉพาะการผสมผสานหลักการของสากลและวิถีชีวิตไทย รวมทั้งการศึกษาวิธีการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคลากรต่างๆ ต่อการจัดการปฐมวัยศึกษา
21713

การบริการสถานศึกษาปฐมวัย

  Administration of Early Childhood Educational Institutions
  หลักการและกระบวนการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ภารกิจของการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย การบริหารงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย การบริหารสถานศึกษาปฐมวัยกับปัจจัยแวดล้อม หลักการ กระบวนการและเทคนิคการนิเทศ ทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย
21714

การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  Measurement and Evaluation of Preschool Children's Behavior
  ทฤษฎี หลักการ ปรัชญาและจุดประสงค์ของการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย ขอบข่าย หลักการและวิธีการประเมินพฤติกรรมที่พัฒนาสอดคล้องกับปรัชญาในการจัดประสบการณ์
แบบต่างๆ การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินพฤติกรรมพัฒนาทุกด้านของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมของผู้สอน พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ตลอดจนการประเมินการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย การแปลความหมายของพฤติกรรมที่ประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก ตลอดจนการปรับปรุงการจัดบริการเกี่ยวกับเด็กให้มีประสิทธิภาพ
21715

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

  Provision of Experiences for Preschool Children
  พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีการในการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย ด้านความคิด ด้านภาษา ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม การมีจริยธรรม ตลอดจนการมีสุนทรียภาพ
21721

ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา

  Basic Skills and Experience s for Elementary School Children
  ศึกษาและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ขอบข่าย เนื้อหาของกลุ่มประสบการณ์พื้นฐานต่างๆ การวิเคราะห์และการพัฒนายุทธศาสตร์การสอนในระดับประถมศึกษา การสร้างทักษะภาษา
การปลูกฝังจริยธรรมที่พึงประสงค์ คุณลักษณะประชาธิปไตย รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มทักษะและกลุ่มประสบการณ์พื้นฐานต่างๆ การศึกษาองค์ประกอบ ปัจจัย และปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะและประสบการณ์พื้นฐาน โดยนำความรู้จากทฤษฎีต่างๆ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา
21722

สัมมนาการประถมศึกษา

  Seminar in Elementary Education
  ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการประถมศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการประถมศึกษา
การศึกษาวัฒนธรรมและแนวคิดใหม่ ตลอดจนแนวโน้มทางการประถมศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิธีการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคลากรต่างๆ ต่อการจัดการประถมศึกษา
21723

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษและเด็กด้อยโอกาส

  Educational Management for Gifted, Talented and Underprivileged Students
  ความหมาย หลักการ และวิธีการจัดการศึกษาของเด็กลักษณะพิเศษในด้านต่างๆ และเด็กด้อยโอกาสศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาเป็นข้อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้เรียน
ที่มีลักษณะพิเศษและเด็กด้อยโอกาสทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม จิตวิทยาการเรียนการสอนสำหรับเด็กลักษณะพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับสภาพและประเภทของผู้เรียน รวมทั้งแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับเด็กลักษณะพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ตลอดจนศึกษาคุณสมบัติและบทบาทของผู้ให้การศึกษา การใช้เทคนิคและกลวิธีในการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อการเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับเด็กลักษณะพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
21724

การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา

  Supervision at the Elementary Education Level
  องค์ประกอบของงานวิชาการ กระบวนการบริหาร และการจัดระบบงานวิชาการในระดับประถมศึกษา การวางแผนพัฒนางานวิชาการและบุคลากรทางวิชาการ ศูนย์วิชาการระดับต่างๆ
หลักการ กระบวนการ และเทคนิคการนิเทศการเรียนการสอน โดยเน้นการนิเทศภายในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและงานนิเทศ ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มของงานวิชาการและงานนิเทศในระดับประถมศึกษา
21725

การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา

  Measurement and Evaluation of Achievement at Primary Education Level
  ทฤษฎี หลักการ จุดประสงค์ของการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การนำผลประเมินไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบคลังข้อสอบในโรงเรียนประถมศึกษา
22711

สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย

  Foundations and Methodologies in Thai Language
  ทฤษฎี เทคนิค และพัฒนาการของการสอนภาษาและวรรณคดีไทย หลักการใช้ภาษา หลักภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมทางภาษา การเปรียบเทียบภาษาและวรรณคดีในภาษากลาง
และภาษาถิ่น การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาสาระภาษาไทยแล้วนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทย การจัดระบบการเรียนการสอน และการเลือกวิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนตลอดจนเทคนิคการวัดและประเมินการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งการศึกษาและการติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิชาภาษาไทย
22712

สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์

  Foundations and Methodologies in Mathematics
  ปรัชญาคณิตศาสตร์ ประวัติพัฒนาการของเนื้อหาและวิธีสอนวิชาคณิตศาสตร์ ธรรมชาติและโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร

การจัดระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นในเรื่องการวางแผนการสอนทักษะ การสร้างคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในห้องเรียน เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การกำหนดแบบฝึกหัดและการบ้าน เทคนิคการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ การบริหารและการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรมเสริมทางคณิตศาสตร์ และวิธีแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา แนวโน้มการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

22713

สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา

  Foundations and Methodologies in Social Studies
  ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของสังคมศาสตร์ การพัฒนาวิธีการทางสังคมศาสตร์ การประยุกต์เนื้อหาสาระของสังคมศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
ปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทางสังคมที่มีผลต่อการเป็นพลวัตของวิชาสังคมศึกษา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา การจัดระบบการเรียนการสอน การเลือกวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา รวมทั้งการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของวิชาสังคมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
22714

สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์

  Foundations and Methodologies in Sciences Education
  ประวัติ ปรัชญา และวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ ความเกี่ยวข้องระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิทยาศาสตร์
ให้มีค วามรับผิดชอบ ค่านิยมและคุณธรรม การพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาปัจจัยและหลักการในการพัฒนาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสอน การจัดกิจกรรม การจัดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการประเมินการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรวิทยาศาสตร์
22715

สัมมนาการมัธยมศึกษา

  Seminar in Secondary Education
  ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการมัธยมศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการมัธยมศึกษา
ศึกษานวัตกรรมและแนวคิดใหม่ตลอดจนแนวโน้มทางการมัธยมศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิธีการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคลากรต่างๆ กับการจัดการมัธยมศึกษา
22716

การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการสอนในระดับมัธยมศึกษา

  Administration and Supervision of Academic Affairs at the Secondary Education Level
  องค์ประกอบของงานวิชาการ กระบวนการบริหาร และการจัดระบบงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษา การวางแผนพัฒนางานวิชาการและบุคลากรทางวิชาการ หลักการ
กระบวนการและเทคนิค การนิเทศการเรียนการสอน โดยเน้นการนิเทศรูปแบบต่างๆ ของการนิเทศภายใน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและงานนิเทศ ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มของงานวิชาการและงานนิเทศในระดับมัธยมศึกษา
22717

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษในระดับมัธยมศึกษา

  Management of Special Students at the Secondary Education Level
  ความหมาย หลักการและวิธีการจัดการเรียนเพื่อเสริมสร้างและช่วยเหลือเด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนช้าในระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำมาเป็นข้อวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติ
สภาพและปัญหาของเด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนช้า จิตวิทยาการเรียนการสอนสำหรับเด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนช้า เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพและประเภทของผู้เรียน รวมทั้งแนวการประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับเด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนช้า ความจำเป็นในการให้ความสำคัญและการเอาใจใส
่เพื่อแก้ปัญหา เด็กที่มีลักษณะพิเศษ การเลือกใช้เครื่องมือจำแนกประเภทของเด็กลักษณะพิเศษได้อย่างเหมาะสม คุณสมบัติและบทบาทของผู้ให้การศึกษา การใช้เทคนิค กลวิธีในการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อการเรียนอย่างเหมาะสมกับเด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนช้า ตลอดจนโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและช่วยเหลือเด็กเรียนเก่งและเด็กเรียนช้า
22718

การพัฒนาเยาวชน

  Youth Development
  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเยาวชนไทยในปัจจุบัน การพัฒนาเยาวชนในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ สติปัญญา และความสามารถ การพัฒนาเยาวชน
ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ และด้านอาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงปรารถนาให้แก่เยาวชน การปลูกฝังค่านิยม และความเป็นนักประชาธิปไตยที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติบทบาทของตนในสังคมไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาเยาวชน บทบาทของบิดามารดา ครู อาจารย์ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเยาวชน ทิศทางของการพัฒนาเยาวชนไทยในอนาคต
22719

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา

  Measurement and Evaluation of Achievement at the Secondary Education Level
  ทฤษฎี หลักการ จุดประสงค์ของการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การนำผลประเมินไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบคลังข้อสอบในโรงเรียนมัธยมศึกษา
22720

ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู

  Applied Linguistics for Teachers
  ธรรมชาติของภาษา บทบาทของภาษาในชุมชน ความสำคัญและระเบียบวิธีศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ
ความรู้พื้นฐานทางเสียง การวิเคราะห์เสียงและหน่วยเสียง การวิเคราะห์กระบวนการทางระบบเสียง คำ ระบบหน่วยคำ การวิเคราะห์ประโยค ไวยากรณ์ในภาษาไทย การนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย
22721

การพัฒนาทักษะทางภาษา

  Development of Language Skills
  ความสำคัญของการพัฒนาทักษะการฟังอย่างต่อเนื่อง การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฟังของตนอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์การพูดด้านส่วนเชื่อมในประโยค ความหมายและ
การตีความในด้านรูปแบบ หน้าที่ บริบท โครงสร้างของบทสนทนา ทฤษฎีและจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการอ่าน ความพร้อมและความสนใจในการอ่าน วิธีสอนอ่านโดยพัฒนาทักษะการอ่านแต่ละประเภท การเลือกใช้สื่อในการสอนอ่าน การประเมินผลการอ่านปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านภาษาไทย หลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียน การวิเคราะห์ภาษาและการจำแนกข้อบกพร่องในการเขียน การแทรกแซงระหว่างภาษาแม่กับภาษามาตรฐาน การปลูกฝังนิสัยในการเขียน เทคนิคการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน การป้องกันข้อบกพร่องในการเขียน การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนจัดระบบความคิดเพื่อแสดงออกในการส่งสารและพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผลเพื่อการรับสาร
22722

วรรณกรรมสมัยใหม่

  Modern Literature
  ลักษณะ รูปแบบ และขอบข่ายของวรรณกรรมสมัยใหม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมสมัยใหม่ ปรัชญา วัฒนธรรม จริยธรรม และลักษณะของสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยใหม่
แนวทางการศึกษาวรรณกรรมสมัยใหม่ในด้านผู้แต่ง รูปแบบ เนื้อหาและแนวคิด เกณฑ์การประเมินคุณภาพของวรรณกรรมสมัยใหม่ การจัดแหล่งวิทยาการเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสมัยใหม่
22723

วรรณกรรมท้องถิ่น

  Folk Literature
  ลักษณะ รูปแบบ และความสำคัญของวรรณกรรมท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ และความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคม ลักษณะเฉพาะบางประการ
ของวรรณกรรมท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่น สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น
22724

คณิตศาสตร์ประยุกต์

  Applied Mathematics
  วิธีการประยุกต์คณิตศาสตร์ในเรื่องทฤษฎีกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ระบบสมการเชิงเส้น แคลคูลัส
และสมการเชิงอนุพันธ์กับการแก้ปัญหาทางการศึกษาและสถิติ
22725

คณิตศาสตร์วิเคราะห์

  Mathematical Analysis
  พีชคณิตนามธรรม การวิเคราะห์จำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน การวิเคราะห์เวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ทฤษฎีฟังก์ชันและกราฟ โทโพโลยีเบื้องต้น และการประยุกต์หลักการ
และเนื้อหา คณิตศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
22726

สกลทรรศน์ศึกษา

  Global Education
  เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสกลทรรศน์ศึกษา เช่น ธรรมชาติของสังคม ประเทศ การสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมต่างวัฒนธรรม สาเหตุของความขัดแย้ง การประนีประนอม เป็นต้น
รวมทั้งความสัมพันธ์กับศาสตร์ต่างๆ ความหมาย บทบาท ตลอดจนความจำเป็นของสกลทรรศน์ศึกษาที่มีต่อระบบการศึกษาในปัจจุบัน การจัดโครงการการเรียนการสอนวิชาสกลทรรศน์ศึกษาในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดทำสื่อการสอนในวิชาสกลทรรศน์ศึกษา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในวิชาสกลทรรศน์ศึกษาเพื่อบูรณาการกับวิชาการต่างๆ ที่สอนในโรงเรียน ตลอดจนกรณีตัวอย่างเพื่อฝึกการเผชิญกับปัญหาและการแก้ปัญหา
22727

สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

  Contemporary Information in Social Sciences
  ข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ปรัชญา การศึกษาวัฒนธรรม ศาสนา จริยธรรม สภาวะแวดล้อม ทรัพยากร ประชากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะ ประเภทและแหล่งรวมสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการนำระบบสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และวิธีการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์เพื่อสร้างงานหรือข้อเขียนที่มีประสิทธิภาพ
22728

กลศาสตร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูงสำหรับครู

  Advanced Mechanics and Nuclear Physics for Teachers
  ประวัติ พัฒนาการ และโครงสร้างวิชาฟิสิกส์ กลศาสตร์ พลศาสตร์อนุภาค ระบบอนุภาค และวัตถุแข็งแกร่ง เทอร์โมไดนามิกส์ และกลศาสตร์สถิติ กลศาสตร์ควอนตัม
ทฤษฎีควอนตัม สมการสลอดิงเยอร์ โมเมนตัมเชิงมุมและสปิน การประยุกต์อะตอมและนิวเคลียส นิวเคลียร์ฟิสิกส์ นิวเคลียร์เทคโนโลยี และการประยุกต์
22729

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับครู

  Advanced Electronics and Electricity for Teachers
  ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต อัตรกิริยาไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส ทฤษฎีไฟฟ้าแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าแม่เหล็ก อะตอมและนิวเคลียสฟิสิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีฟิสิกส์ใหม่ สารกึ่งตัวนำและเซรามิก ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และอื่นๆ
22730

พฤกษศาสตร์ขั้นสูงสำหรับครู

  Advanced Botany for Teachers
  การเจริญเติบโต การแปรสภาพ และการวิวัฒนาการของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืชที่มีท่อลำเลียง รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง และการสืบพันธุ์ของพืชทั้งที่ไม่มีและ
มีท่อลำเลียง วิวัฒนาการของกลุ่มพืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วและที่มีชีวิตอยู่ กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพืชชั้นสูง ได้แก่ การสังเคราะห์แสง การหายใจ เมตาบอลิซึมของสารอินทรีย์ การขนส่งของไอออนน้ำและอินทรียสาร การขนส่งลำเลียงในไซแลมและโฟลเอม หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การผ่าเหล่า กลไกการเกิดการผ่าเหล่า การหาตำแหน่งของยีนและความสำคัญของพันธุวิศวกรรมในด้านการเกษตร การแพทย์และการอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีอิทธิพลต่อประชากรพืช พฤติกรรมของพืชที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม
22731

สัตวศาสตร์ขั้นสูงสำหรับครู

  Advanced Zoology for Teachers
  วงจรชีวิตของปรสิตชนิดต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูกอาศัย วิธีการป้องกันและวิธีการตรวจหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแมลงรวมทั้งความสำคัญทางเศรษฐกิจ
และการป้องกันและการกำจัดแมลงโครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การผ่าเหล่า กลไกการผ่าเหล่าการหาตำแหน่งของยีน และความสำคัญของพันธุวิศวกรรมในด้านการเกษตร การแพทย์ และการอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของสัตว์และสิ่งแวดล้อม การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของประชากรมนุษย์ ความสามารถและขีดจำกัดของการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลก พื้นฐานทางสรีรวิทยาและประเภทของพฤติกรรมของสัตว์
22732

เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู

  Advanced Inorganic Chemistry for Teachers
  ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีของธาตุในตารางธาตุ เคมีของธาตุในอนุกรมแลนทราไนด์ และแอกติไนต ์รวมทั้งเรื่องเคมีนิวเคลียร์ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
ที่จะนำมาประยุกต์ในอนินทรีย์เคมี
22733

เคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู

  Advanced Organic Chemistry for Teachers
  ศึกษาถึงปฏิกิริยาต่างๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ในเรื่องออกซิเดชัน รีดักชัน เฮโลจีเนชัน และปฏิกิริยาการสังเคราะห์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งกลไกเคมี เคมีสเตอริโอของ
สารประกอบที่เกิดขึ้น ศึกษาสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดต่างๆ และอนุพันธ์ที่พบในธรรมชาติ ปฏิกิริยาและกลไกทั่วไปที่สำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอไรไซคลิกชนิดต่างๆ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ ์ในรูปต่างๆ ตามทฤษฎีทางอินทรีย์เคมีโพลิเมอร์และโพลิเมอไรเซซัน และพัฒนาการของปิโตรเคมิคอลที่นำมาประยุกต์กับวิธีทางกายภาพ เพื่อหาโครงสร้างของสารอินทรีย์ รวมทั้งทัศนะใหม่เกี่ยวกับสารอินทรีย์และความสัมพันธ์ระหว่างเคมีกับสิ่งแวดล้อม
23501

สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา

  Information and Research in Educational Administration
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ การวิเคราะห์ การพัฒนาระบบ และการใช้สารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
เพื่อการบริหารและการวิจัยทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ลักษณะและประเภทการวิจัทางการบริหารการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การค้นคว้าวรรณกรรม การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเกี่ยวกับองค์การทางการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินโครงการ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการประเมินการศึกษา การประเมินคุณภาพ การนำผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารการศึกษา และกรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยการบริหารการศึกษา
23503

การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษา

  Organization and Management of Educational Institutions
  ความหมาย ความสำคัญและกระบวนการในการบริหารและการจัดการหน่วยงาน สถานศึกษา และองค์การทางการศึกษา การกำหนดบทบาทและภารกิจหน้าที่ขององค์การทางการศึกษา

การจัดรูปแบบองค์การ การบริหารองค์การ การพัฒนาองค์การ การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศการศึกษา การวิจัยในสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารด้านธุรการ การเงิ การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุและอาคารสถานที่ การควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรการศึกษาและบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การอนามัยและสาธารณสุขโรงเรียน การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์การ หน่วยงาน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

23599

การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

  Skills Delopment and Professional Experience in Educational Administration
  การฝึกทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำทางการศึกษา การบริหารและจัดการองค์การ การวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
และการวางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิาการ บุคลากร งบประมาณและการเงิน การบัญชี และการบริหารงานทั่วไป การนิเทศ กำกับ ติดตาม การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการเป็นผู้นำทางการศึษา การระาสัมพันธ์และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงาน และเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
23700

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  Theories and Practices in Educational Administration
  ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่ายและพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารและทฤษฎีการบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่
ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีระบบ พฤติกรรมองค์การ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจการพัฒนาองค์การ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการคุณภาพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา การประยุกต์ทฤษฎี หลักการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติภารกิจ
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
23701

การวิจัยการบริหารการศึกษา

  Research in Educational Administration
  กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางการศึกษาอันได้แก่ การกำหนดปัญหาเพื่อการวิจัย การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์
การตั้งสมมติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเภทการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อันได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยนโยบาย การวิจัยสถาบัน การวิจัยอนาคต การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเฉพาะกรณี การวัดและการประเมินผล การประเมินโครงการ การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา การประยุกต์แนวคิด รูปแบบและวิธีการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษา
23702

การบริหารทรัพยากรการศึกษา

  Educational Resources Administration
  แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาอันประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ทรัพยากรการเงิน และทรัพยากรอื่นๆ
หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ทรัพยากรการศึกษา วิธีการได้มา การพัฒนา และการสงวนรักษาทรัพยากรการศึกษา หลักและกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา เทคนิคการวิเคราะห์ ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้ การจัดสรรทรัพยากรการศึกษา เทคนิคและวิธีการบริหารทรัพยากรการศึกษาประเภทต่างๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์กับการลงทุนทางการศึกษา การวิเคราะห์งบประมาณรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และเทคนิค balanced scorecard เป็นต้น
23704

นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  Educational Policies, Planning and Quality Development
  แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติการกำกับ ตรวจสอบประเมินและปรับปรุงนโยบายการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลพลวัตของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและคาดการณ์อนาคตด้านการศึกษาของชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่นและสถานศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทางการศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การจัดทำและบริหารแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาตามกรอบภารกิจขององค์กรทางการศึกษา การกำกับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
23705

สัมมนาการบริหารการศึกษา

  Seminar in Educational Administration
  สัมมนาแนวคิด หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์บริบททางการศึกษาด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและการบริหารการศึกษา
ในภาพรวม และการศึกษาแต่ละระดับและประเภทอันเนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อ ศาสนา สาธารณสุขและอื่นๆ รวมทั้งอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ และมาตรฐานวิชาชีพการบริหารการศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มทางการศึกษา นำเสนอแนวทางและวิธีการจัดการกับปัญหาการศึกษาแต่ละระดับและแต่ละประเภท ทั้งในภาพรวมระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา ท้องถิ่น และสถานศึกษา
23710

บริบททางการบริหารการศึกษา

  Contexts in Educational Administration
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบและสภาวะของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ค่านิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาของไทย การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของประเทศไทยในสังคมโดยเฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
23711

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา

  Management Information Systems and Educational Administration Technology
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ หลักการและแนวทางจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แนวคิด หลักการและองค์ประกอบของ
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา การใช้เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดระบบสารสนเทศและการบริหารการศึกษา การค้นคืนสารสนเทศ ระบบการจัดการความรู้ (knowledge management systems) การจัดการคุณภาพ (quality management) วิธีการเชิงปริมาณและการจำลองผล (simulation) เพื่อการตัดสินใจ เทคนิคการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน หลักการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ ความสัมพันธ์เชิงพลวัต (dynamic relationaship)
23712

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

  Development of Learning Systems Management
  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนการสอน องค์ประกอบของการเรียนการสอน หลักและกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการเรียนรู้
การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หลักและกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และหลักการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน หลักและกระบวนการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์แนวคิด หลักการและทฤษฎีระบบการเรียนเพื่อการบริหารวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและสถานศึกษา
23713

นโยบายและการวางแผนการศึกษา

  Policy and Planning in Education
  แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษา แหล่งที่มาของนโยบายการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อนโยบายการศึกษา หลักการ ทฤษฎี
และวิธีการคาดการณ์อนาคตหลักและวิธีการประยุกต์นโยบายไปสู่การปฏิบัติ หลักและวิธีการควบคุมติดตาม และปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบาย รูปแบบและการวางแผนในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับกระทรวง ทบวง กรม และระดับจังหวัด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษา หลักการ ทฤษฎี และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ และการคาดการณ์อนาคต รูปแบบและการวางแผนประเภทต่างๆ เป็นต้น หลักและกระบวนการประยุกต์นโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ หลักและวิธีการควบคุมติดตาม
และปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
23797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  Independent Study
  การเลือกปัญหาสำหรับการวิเคราะห์หรือวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำการวิเคราะห์หรือวิจัย
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือวิจัย
23798

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

  วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis I)
  โครงสร้างและรูปแบบวิทยานิพนธ์ กระบวนการการเขียนและวิธีทำวิทยานิพนธ์ การเขียนและการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ
วิทยานิพนธ์ การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย และวิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์
  วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis II)
  การจัดดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของตน การดำเนินงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนนำเสนอข้อมูลสำหรับการเขียน
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
  วิทยานิพนธ์ 3 (Thesis III)
  เป็นการให้นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ตามข้อมูลที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์มา การนำวิทยานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว
23799

การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา

  Skills Development and Professional Experiences for Educational Leaders
  การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา การจัดองค์การ การพัฒนาวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการศึกษา การบริหารกิจการนักเรียน หลักสูตรระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการเป็นผู้นำทางการศึกษา การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การฝึกและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาในองค์กรหรือสถานศึกษา การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
24701

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

  Educational Research and Statistics
  การวิจัยทางการศึกษา การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา
การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประเมิน เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์ และการถดถอย สถิตินันพาราเมตริก การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินงานวิจัย
24702

การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน

  Evaluation and Management of Evaluation Project
  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา จิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อการประเมิน พื้นฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมิน ทฤษฎีการประเมินและการตัดสินใจ การวางแผนและการออกแบบ
การประเมินการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ในการประเมิน การพัฒนาเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินการบริหาร และการจัดการโครงการประเมิน การประเมินความต้องการจำเป็น การประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ การประกันคุณภาพทางการศึกษา หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินนโยบาย แผนงานโครงการ หลักสูตร บุคลากรและองค์กร
24703

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา

  Development of Educational Evaluation Instruments
  ทฤษฎีการวัดทางการศึกษา หลักการพัฒนามาตรวัด คุณภาพของเครื่องมือวัด การวัดและประเมินสมรรถภาพด้านต่างๆ ของบุคคล กระบวนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการศึกษา
เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบผลสัมฤทธิ์ แบบสอบวินิจฉัย แบบสอบสติปัญญา แบบสอบความถนัด แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตมาตรประมาณค่า แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบตรวจสอบบุคลิกภาพ แบบตรวจสอบความสนใจ แบบสอบใช้สถานการณ์ แบบวัดทักษะด้านการปฏิบัติ การพัฒนาคลังข้อสอบและข้อสอบมาตรฐาน การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินทางการศึกษา
24704

สัมมนาการประเมินการศึกษา

  Seminar in Educational Evaluation
  ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการของการประเมินการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มของการประเมินการศึกษา
การวางแผนการบริหาร และการจัดการในการประเมิน การประเมินความต้องการจำเป็น การประเมินตนเองทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงานการประเมินหลักสูตรและการสอน การประเมินผู้เรียน การประเมินนโยบายและแผนงาน การประเมินโครงการ การประเมินองค์กรและบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลผลิตและผลกระทบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ผลการประเมิน การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินด้านอื่นๆ
24721

การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ

  Evaluation of Policy, Program and Project
  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานและโครงการ การพัฒนานโยบาย แผนงานและโครงการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ กระบวนการประเมิน อันได้แก่
การวิเคราะห์นโยบายแผนงานและโครงการ การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมิน รูปแบบการประเมิน การวางแผนเพื่อการประเมิน การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการประเมินการเขียนรายงานการประเมินและการนำผลการประเมินไปใช้ การประเมินความพร้อมและความจำเป็นการประเมินการนำนโยบาย แผนงานและโครงการไปใช้ การประเมินผลการดำเนินงาน และการประเมินผลกระทบ
24722

การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

  Evaluation of Curriculum and Instruction
  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวางแผนหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร
รูปแบบการประเมินหลักสูตร การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมิน การประเมินความต้องการจำเป็นของหลักสูตร การประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ การติดตามผลและผลกระทบของหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตรและการสอน
24723

การประเมินองค์กร

  Organization Evaluation
  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรและการประเมินองค์กร ทฤษฎีการประเมินองค์กร การวิเคราะห์องค์กร การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินองค์กร การวางแผนประเมินองค์กร
การพัฒนาเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินและใช้ผลการประเมินองค์กร การประเมินภาวะแวดล้อมและความพร้อมขององค์กร การประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร การบริหารจัดการในการประเมินองค์กร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินองค์กร และการประกันคุณภาพองค์กร
24724

การประเมินบุคลากร

  Personnel Assessment
  แนวคิดในการบริหารงานบุคลากร การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร หลักการและวิธีการประเมินบุคลากร อันได้แก่ การวิเคราะห์งาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ การวางแผนการประเมิน
่ การพัฒนาเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมิน และการประกันคุณภาพการประเมินบุคลากร
24797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  Independent Study
  การเลือกปัญหาสำหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย การเขียนโครงการ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ การวิเคราะห์หรือวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย
24798

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

  วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis I)
  โครงสร้างและรูปแบบวิทยานิพนธ์ กระบวนการเขียนและวิธีทำวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนและนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
หลักการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย
 

วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis II)

  การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การดำเนินการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลสำหรับวิทยานิพนธ์
 

วิทยานิพนธ์ 3 (Thesis III)

  การเขียนวิทยานิพนธ์ตามข้อมูลที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
การปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์
24799

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา

  Graduate Professional Experience in Educational Evaluation
  การวิเคราะห์และการจัดองค์การ การประยุกต์และการใช้เทคนิคการประเมินการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การเสริมสร้างและ
การพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพการสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาทางด้านประเมินการศึกษา รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม
25701

หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว

  Principles and Concepts of Guidance
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนว พฤติกรรมมนุษย์ และจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว คุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพการแนะแนว เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวการจัดระบบการแนะแนว บริการหลักของการแนะแนว กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม และการแนะแนวครอบครัว การประยุกต์หลักการและแนวคิดทางการแนะแนวไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการแนะแนว
25702

การวิจัยทางการแนะแนว

  Research in Guidance
  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา การวางแผน การวิจัยและการรวบรวมข้อมูล ระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา
การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวในสถานศึกษาและองค์กร การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือและกิจกรรมสำหรับการแนะแนว การวิจัยเกี่ยวกับการบริการสนเทศ การวิจัยเกี่ยวกับการบริการปรึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการบริการจัดวางตัวบุคคล การวิจัยเกี่ยวกับการบริการติดตามและประเมินผลการแนะแนว การวิจัยด้านการแนะแนวและปัญหาเกี่ยวกับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร การบริการ และวิชาการงานแนะแนว
25703

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา

  Theory and Practice in Counseling
  พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการให้การปรึกษา บุคลิกภาพ บทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ให้บริการปรึกษา ทฤษฎีในการให้การปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย หลักการ กระบวนการ
ทักษะ แนวปฏิบัติและการประเมินผลการให้การปรึกษา ทักษะที่จำเป็นในการให้การปรึกษา การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม กรณีศึกษาในการให้บริการปรึกษา
25704

การสัมมนาทางการแนะแนว

  Seminar in Guidance
  การติดตามค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางสังคม การศึกษาและการแนะแนว จากสภาพปัจจุบัน และวรรณกรรมผลงานที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมและ
แนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนแนวโน้มทางการแนะแนว การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา และสามารถหาองค์ความรู้ใหม่ทางการแนะแนวได้อย่างเป็นระบบ
25705

การบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว

  Guidance Resource Administration
  หลักการ และแนวคิดในการบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคลการเงิน วัสดุครุภัณฑ์และสถานที่เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว สารสนเทศ
การบริหารโครงการ การบริหารเวลา การสื่อสารและการจูงใจ เทคนิคการประชุม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารทรัพยากรทางการแนะแนว การประชาสัมพันธ์และการประสานงานการแนะแนว การติดตาม และประเมินการใช้ทรัพยากรทางการแนะแนว
25706

การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว

  Development of Guidance Activities and Instruments
  หลักการเบื้องต้นและแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานด้านการศึกษา เครื่องมือมาตรฐานด้านอาชีพ เครื่องมือ
มาตรฐานด้านส่วนตัวและสังคม เครื่องมือทางการแนะแนวที่สามารถสร้างขึ้นใช้ได้เองและหลักการสร้าง การพัฒนากิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ กิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม นวัตนกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว การหาประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพ วิธีการใช้ และการรายงานผลการใช้เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวที่ได้พัฒนาขึ้น
25707

การแนะแนวในองค์กร

  Guidance in Organizations
  แนวคิด และความสำคัญเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในองค์กร แนวการจัดและบริหารงานแนะแนวในองค์กร พฤติกรรมบุคคลในองค์กร
กับการแนะแนวในองค์กร บริการแนะแนวที่ควรจัดให้กับบุคลากรในองค์กร การให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์กร การให้บริการสนเทศในองค์กร การให้บริการปรึกษาในองค์กร การให้บริการจัดวางตัวบุคคลในองค์กร การให้บริการติดตามและประเมินผลในองค์กร การประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อการแนะแนวในองค์กร การนำผลการวิจัยมาใช้กับงานแนะแนวในองค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร และการพัฒนางานแนะแนวในองค์กร
25708

พัฒนาการทางอาชีพกับการแนะแนว

  Career Development and Guidance
  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอาชีพ ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ การแนะแนวด้านอาชีพ กิจกรรมแนะแนว
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ การแนะแนวเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ วิถีสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ปัจจัยภายในตนเองและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางอาชีพ
25797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  Independent Study
  การเลือกศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวเพื่อพัฒนาการแนะแนว โดยให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในรูปของบทความและรายงานและหรือการสัมมนา

25798

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

  วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis I)
  วิทยานิพนธ์และกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการอ้างอิง ประมวลสาระการวิจัยทางการแนะแนว ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางการแนะแนว การเขียนบทนำ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและโครงการวิทยานิพนธ์ทางการแนะแนว
 

วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis II)

  การดำเนินการวิจัยทางการแนะแนว กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกสรรและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการแนะแนว การจัดระบบ การวิเคราะห์
และแปลผลข้อมูลสำหรับวิทยานิพนธ์ตามโครงการวิทยานิพนธ์ที่นำเสนอ
 

วิทยานิพนธ์ 3 (Thesis III)

  การสรุป การอภิปราย และเสนอแนะ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ การปกป้องวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ภายหลังการปกป้องวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
และการนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
25799

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว

  Graduate Professional Experience in Guidance
  วิสัยทัศน์ของนักแนะแนว การวิเคราะห์และการจัดศูนย์แนะแนว การบริหารงานแนะแนว การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและ
พัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทักษะการให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ การส่งเสริมเจตคติ จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพแนะแนว
26701

ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ

  Philosophy and Principle of Nonformal Education
  ปรัชญา แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบไทย ปรัชญาการศึกษานอกระบบกับการขยายโอกาสทางการศึกษา การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักการการศึกษานอกระบบและพัฒนาการของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตลอดชีวิต จิตวิทยาการเรียนรู้และการจัดการศึกษานอกระบบ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบ แนวคิดการศึกษานอกระบบในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนาการของการศึกษานอกระบบไทย ความสัมพันธ์ของการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบในประเทศต่างๆ การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
26702

การวางแผน การกำกับดูแล และการประเมินการศึกษานอกระบบ

  Planning Monitoring and Evaluation in Nonformal Education
  หลักการวางแผนการศึกษานอกระบบ การวางแผนแบบจุลภาค การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน การพัฒนาแผนการศึกษานอกระบบ การพัฒนาโครงการ

การศึกษานอกระบบ การวิเคราะห์แผน การวิเคราะห์โครงการ การบริหารงานการศึกษานอกระบบ การนิเทศการศึกษานอกระบบ การติดตามและประเมินผลการศึกษานอกระบบ การติดตามและประเมินโครงการการศึกษานอกระบบ และการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ

26703

การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ

  Research and Development of Nonformal Education
  ความรู้เกี่ยวกับสถิติและการวิจัย การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาโครงการวิจัย การวิเคราะห์โครงการวิจัย แผนและแนวคิดการวิจัยที่เหมาะสมกับ
การศึกษานอกระบบ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงมนุษยวิทยา การวิจัยเชิงปฏิบัติ การวิจัยเชิงพัฒนา ตัวอย่างของการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ
26704

การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ

  Teaching, Learning, and Media Development in Nonformal Education
  การฝึกอบรมและการใช้สื่อในงานการศึกษานอกระบบ หลักการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ หลักสูตรท้องถิ่น หลักการสอนการศึกษานอกระบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่
กับประเมินผลสัมฤทธิ์ เทคนิคการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ วิธีการและกลวิธีการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับการศึกษานอกระบบ เช่น สื่อเสียง ทางไกล ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น การประยุกต์ใช้สื่อประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับการศึกษานอกระบบ การเรียนการสอนทางไกล กลุ่มสัมพันธ์โดยรวมการเรียนรู้
26705

สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ

  Seminars on Current Problems and Issues in nonformal Education
  ปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นต่างๆ กลุ่มทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดการการศึกษา
นอกระบบและปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ปัญหาและประเด็นในการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการและสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาสื่อ การจัดหาทรัพยากร การบริหารควบคุม ติดตามการดำเนินงาน การนิเทศงาน การประเมินผลการดำเนินงาน การประสานสัมพันธ์ในการดำเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากร
26706

สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ

  Research Seminars in Nonformal Education
  วิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัย แนวคิด รูปแบบ เค้าโครง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ผลงานของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบต่างๆ ของการศึกษานอกระบบ การรู้จักวางแผนการวิจัยงานการศึกษานอกระบบ
26797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  Independent study
  การเลือกปัญหาสำหรับการวิเคราะห์หรือวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำการวิเคราะห์หรือวิจัย
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือวิจัย
26798

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

  วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis I)
  โครงสร้างและรูปแบบวิทยานิพนธ์ กระบวนการเขียนและวิธีทำวิทยานิพนธ์ การเขียนและการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณคดีเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์
การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย และวิธีการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์
 

วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis II)

  การจัดดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ การดำเนินงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนนำเสนอข้อมูล สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ต่อ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
 

วิทยานิพนธ์ 3 (Thesis III)

  การเขียนวิททยานิพนธ์ตามข้อมูลที่ได้รับรวบรวมและวิเคราะห์มา การนำเสนอวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว
26799

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ

  Graduate Professional Experience in Nonformal Education
  การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการศึกษานอกระบบ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์สนามในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

การวางแผน การจัดการพัฒนา การบริหารการควบคุม การนิเทศ/ติดตามผล การวัดและประเมินผล การศึกษานอกระบบ การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติให้เหมาะสมต่อการเป็นนักการศึกษานอกระบบ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาทางการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษานอกระบบ การศึกษาดูงาน

27701

การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  Research in Educational Technology and Communications
  ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ครอบคลุมการวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม
กับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เช่น วิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเฉพาะกรณี การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยเชิงประเมินผล และการประยุกต์งานวิจัยเพื่อประโยชน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  ความต้องการเบื้องต้น การศึกษาชุดวิชานี้ นักศึกษาจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการวิจัย สถิติเบื้องต้นและการประเมินผลการศึกษาเทียบเท่าชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา

ตามหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

27711

การจัดระบบทางการศึกษา

  Systems Approach in Education
  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบทางการศึกษา หลักการพื้นฐานของการจัดและออกแบบระบบทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ พฤติกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคนิควิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา หลักการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดขั้นตอนและโครงสร้าง การกำหนดกิจกรรม การเขียน แบบจำลองระบบ เทคนิควิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการประเมินผล ออกแบบระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่ตามสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดสอบและประเมินระบบที่พัฒนาขึ้น
27712

เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน

  Instructional Technology and Communication
  แนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ หลักการวิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดล้อมของการสอน หลักการ
จัดระบบการสอน หลักการออกแบบและจัดระบบการบริหารและการบริการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สภาพปัญหาและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการสอน
27713

การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  Educational Technology and Communication Management
  ประวัติความเป็นมาของงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ขอบข่ายและลักษณะงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มการจัดระบบและการวางแผนบริหาร
ี และบริการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มนุษยสัมพันธ์กับการบริหารและการบริการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปัญหาการบริหารและการบริการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สัมมนาการบริหารและการบริการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาดูงาน และศึกษากรณีตัวอย่างทางการบริหารและการบริการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การจัดระบบเพื่อสำรวจและประเมินผลงานการบริหารและการบริการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27721

สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษา

  Audio Visual Media in Education
  ประวัติความเป็นมาของสื่อโสตทัศน์ทางการศึกษา ทฤษฎี หลักการเลือกใช้สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษา การจัดส่งสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อการสอนและการบูรณา
การสื่อการสอนกับหลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโสตทัศน์ คุณสมบัติและวิธีการผลิตสื่อโสตทัศน์ ์ประเภทวัสดุกราฟิกเพื่อการศึกษา ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา ภาพยนตร์เพื่อการศึกษาห้องปฏิบัติการภาษา วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา สไลด์ ฟิล์มสตริป และโสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษา
27731

สื่อมวลชนทางการศึกษา

  Mass Media in Education
  ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน อิทธิพลของการสื่อสารมวลชน ประเภทหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง เทปเสียง วีดิทัศน์ วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม
ภาพยนตร์ที่มีต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ประเภทและคุณค่าของสื่อมวลชนทางการศึกษา การนำสื่อมวลชนทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนทางการศึกษา
27732

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา

  Electronic and Tele-communication Media in Education
  ประวัติความเป็นมาและลักษณะของระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ระบบแอนนาลอก ระบบดิจิตอล เทคโนโลยีโทรศัพท์ วิทยุโทรศัพท์ นวัตกรรมการแพร่สัญญาณสื่อสาร
เทคโนโลยี เคเบิลทีวี เทคโนโลยีเส้นใยแสง เทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสาร ตลอดทั้งเทคโนโลยีอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพระบบแม่เหล็ก แผ่นเลเซอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษากรณีตัวอย่าง ระบบบริการสารสนเทศ (ISDN) และปฏิบัติการออกแบบระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
27733

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทางไกล

  Technology and Communications in Distance Education
  แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการศึกษาทางไกล วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาทางไกล
หลักและระบบการประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการศึกษาทางไกล รูปแบบของการศึกษาทางไกลที่เหมาะสมในแต่ละสังคมระบบการนิเทศการศึกษาทางไกล การสอนเสริมการจัดประสบการณ์พิเศษ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทางไกล ผลงานวิจัย สภาพปัญหา และแนวโน้มในอนาคต
27741

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  Educational Technology and Communications in Human Resource Development
  ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับระบบความคิดและค่านิยมของบุคคลและสังคม บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีผลกระทบต่อ
ระบบความคิด ปรัชญาและระบบค่านิยมของบุคคลและสังคม ลักษณะการยอมรับ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอันเนื่องมาจากกระบวนการทางสังคม อิทธิพลของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรและระบบการศึกษา ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบระหว่างเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับกระบวนการศึกษาและกระบวนการทางสังคม หลักการวินิจฉัยและเลือกระบบเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เหมาะสมมาใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
27742

การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่

  Development of Instructional Training and Dissemination System
  แนวคิดเกี่ยวกับการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่กระบวนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่ลักษณะธรรมชาติและผลิตผลของการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่
การกำหนดวัตถุประสงค์การสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่หลักการจัดลำดับขั้นตอนการสอน การฝึกอบรม และการเผยแพร่หลักการกำหนดสถานการณ์ องค์ประกอบและกิจกรรม หลักการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการทดลอง ระบบการประเมินและการพัฒนาระบบ
27743

เทคนิคการสื่อสารและกิจกรรมการเรียน

  Instructional Communication Techniques and Learning Activities
  แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการสื่อสาในกิจกรรมการเรียน ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนและกิจกรรมการเรียน หลักการออกแบบระบบสารเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหา
ทักษะและเจตคติเน้นการปฏิบัติในการนำทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ การรับรู้และลักษณะของผู้รับสารมาประยุกต์ในการออกแบบระบบสาร ทฤษฎีสื่อสารมวลชน กระบวนการและอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการศึกษา
27744

เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม

  Technology and Communication in Training
  การบริหารงานฝึกอบรม บุคลากรในการฝึกอบรม ขั้นตอนในการฝึกอบรม การหาความต้องการในการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
เทคโนโลยีการฝึกอบรม การสอนแบบกลุ่ม เทคนิคในการนำเสนอสำหรับการฝึกอบรม บุคลิกภาพของผู้ฝึกอบรม การใช้สื่อเพื่อการฝึกอบรม ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม
27745

เทคโนโลยีและสื่อสารการส่งเสริมและการเผยแพร่

  Technology and Communications in Extension and Dissemination
  แนวคิดการส่งเสริมและเผยแพร่ หลักทฤษฎีและจิตวิทยาการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคคลและชุมชน หลักการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม หลักและทฤษฎีการออกแบบระบบสื่อเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ปฏิบัติการออกแบบระบบและผลิตสื่อจากสถานการณ์กรณีตัวอย่างต่างๆ
27752

สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  Seminar in Research and Theories in Educational Technology and Communications
  วิเคราะห์วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการศึกษาทั่วไปและด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เลือกและศึกษากรณีโครงการที่เหมาะสม กำหนดและเสนอโครงการ
วิจัยรายบุคคลตามลำดับขั้นเสนอโครงการ ขั้นเสนอหลักการเหตุผลและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ขั้นเสนอวิธีดำเนินการและขั้นเสนอแนวทางการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์โดยเน้นทฤษฎีการวิจัย แนวโน้มและขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย
27753

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  Seminar on Issues and Trends in Educational Technology and Communications
  ลักษณะปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ ปัญหาและแนวโน้ม หลักการและวิธีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนงานและโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับแนวโน้มและการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มุ่งให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ในสถานศึกษา หรือที่ทำงานของนักศึกษา ตามหลักการและกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และจัดทำรายงานพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดทำเป็นแผนงานและโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
27797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  Independent Study
  การเลือกปัญหาสำหรับการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานการวิจัย
การวิเคราะห์ผลงานการวิจัย การประยุกต์ผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยเน้นการค้นคว้าในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม
27798

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

  วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis I)
  โครงสร้างและรูปแบบวิทยานิพนธ์ กระบวนการเขียนและวิธีทำวิทยานิพนธ์ การเขียนและการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย
และวิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
 

วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis II)

  ขั้นตอนของการจัดดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ การดำเนินงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล
สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
 

วิทยานิพนธ์ 3 (Thesis III)

  เป็นขั้นตอนของการให้นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ตามข้อมูลที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์มา การนำวิทยานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว
27799

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communications
  การวิเคราะห์และการจัดองค์การ การประยุกต์และใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

และมีทัศนคติที่ต่อวิชาชีพ การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

BACK

BACK TO TOP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

จำนวนผู้เข้าชม : <%=Session("TotalCount")%>

 

จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537