|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |
  
สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระยะเวลาการศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
โครงสร้างและรายละเอียด
คำอธิบายชุดวิชา
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (ปี 2552 เปิดสอนทั้ง แผน ก และ แผน ข)

 

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
  • ปริญญาโท   ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
  Master of Political Science Program in Politics and Government
ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็มภาษาไทย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
  อักษรย่อภาษาไทย ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Political Science (Politics and Government)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Pol.Sc. (Politics and Government)

TOP

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 และ
2.
มีประสบการณ์การทำงานหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
หมายเหตุ
1.
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-2 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
 
2.
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

TOP

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
แผน ก
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาแกน
3
15
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2
10
ค. วิทยานิพนธ์
15
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
(2) รายละเอียดของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน
3
15

80701 การเมืองการปกครองไทย

80702 การวิเคราะการเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

80703 แนวคิดทางการเมืองและสังคม

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2
10
เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
83701 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์  
83702 กระแสโลกศึกษา
83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83704 ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ
83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
83706 การสื่อสารทางการเมือง
83707 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
หรือเลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
ค. วิทยานิพนธ์  
15
83798 วิทยานิพนธ์    
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
83799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
 
แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาแกน
3
15
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
15
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
(2) รายละเอียดของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน
3
15

80701 การเมืองการปกครองไทย

80702 การวิเคราะการเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

80703 แนวคิดทางการเมืองและสังคม

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
15
เลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
83701 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์  
83702 กระแสโลกศึกษา
83703 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83704 ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ
83705 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
83706 การสื่อสารทางการเมือง
83707 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
หรือเลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชารัฐศาสตร
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
5
ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
5
83797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
83799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
 
 

TOP

 

คำอธิบายชุดวิชา

 

80701

การเมืองการปกครองไทย

  Thai Politics and Government
  วิเคราะห์วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย แนวคิดทางการเมืองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ปัญหาของการพัฒนาการเมืองไทย
และยุทธวิธีในการสร้างสรรค์การเมืองไทย
80702

การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

  Political Analysis and Research Methodology
  วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพ ขอบข่ายการวิเคราะห์การเมือง ทฤษฎี แนวทางที่สำคัญๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การเมือง อาทิ แนวทางปรัชญาการเมือง แนวทางสถาบัน
แนวทางพฤติกรรมและแนวทางต่างๆ ในยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ และกระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร์
80703

แนวคิดทางการเมืองและสังคม

  Political and Social Concepts
  วิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองและสังคมของเมธีที่สำคัญๆ เพื่อเป็นกรอบในการอธิบายปัญหาต่างๆ ทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในฐานะองค์อธิปัตย์กับประชาชน
การใช้อำนาจรัฐในการกำหนดนโยบาย และผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน แนวคิดเกี่ยวกับศาสนากับสังคม โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์กรณีปัญหาของไทยเป็นสำคัญ
83701

สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์

  Integrated Disciplines of Political Science
  ความสัมพันธ์เชิงสหวิทยาการของศาสตร์ต่างๆ ต่อการศึกษารัฐศาสตร์ การศึกษาทฤษฎี แนวคิดและตัวแบบของวิชาการแขนงต่างๆ โดยการประสานให้เป็นหนึ่งเดียวที่มี
ความสอดคล้องเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของการศึกษารัฐศาสตร์ หลักและวิธีการศึกษาของศาสตร์ต่างๆ ( Principles and Approaches) รวมทั้งวิธีวิทยาของการศึกษา ( Methodologies) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเน้นปรากฏการณ์แห่งปัญหาของการเมืองการปกครองไทยเป็นจุดสนใจหลัก
83702

กระแสโลกศึกษา

  World Currents Study
  วิเคราะห์แนวคิดและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนวิถีชีวิตของปัจเจกชนในด้านต่างๆ
83703

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

  Comparative Politics and Government
  แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ขอบข่ายความเป็นมาของการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวทางที่ใช้ในการเปรียบเทียบ อาทิ
แนวทางโครงสร้างหน้าที่ แนวทางวิเคราะห์ระบบ แนวทางวัฒนธรรมการเมือง แนวทางการพัฒนาทางการเมือง แนวทางกลุ่ม แนวทางชนชั้นนำ เป็นต้น การเปรียบเทียบระบบการเมือง ความชอบธรรมและความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินระบบ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
83704

ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ

  Selected Issues in Public Policy
  การศึกษาโครงสร้างและกระบวนการของนโยบายสาธารณะ ปัจจัยและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี แนวทางการศึกษา
และตัวแบบของนโยบายสาธารณะ
83705

กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ

  Development Process and Public Choices
  ตัวแบบหลักและกระบวนการพัฒนาในกระแสโลก และจุดเน้นในการพัฒนาของประเทศไทย การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ปัญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและทางเลือก แนวนโยบายและทางเลือกสาธารณะของไทยในอนาคต ดุลยภาพของการพัฒนาระหว่างคน เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
83706

การสื่อสารทางการเมือง

  Political Communication
  ระบบการสื่อสารกับระบบการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมในการสื่อสารทางการเมือง แนวคิดและเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทาง
การเมืองในภาคปฏิบัติ พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองในแนวลึก องค์กรและสถาบันในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง และเทคนิควิทยาด้านสื่อสารทางการเมือง
83707

ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

  Civil Society and Local Community
  ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
ชุความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ
83797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  Independent Study
  การเลือกปัญหาสำหรับการค้นคว้าหรือวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การสำรวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ
การศึกษาวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการศึกษาหรือวิจัย
83798

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

  วิทยานิพนธ์ 1 : ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
  Thesis I
  กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การสำรวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบการวิจัย และการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์
 

วิทยานิพนธ์ 2 : การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

  Thesis II
  วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสำหรับเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
 

วิทยานิพนธ์ 3 : การเขียนรายงานและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

  Thesis III
  รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานสำหรับวิทยานิพนธ์ องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้เป็นฉบับสมบูรณ์
83799

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์

  Graduate Professional Experience in Political Science
  การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองโดยใช้กรณีศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนา

ภาวะผู้นำในวิชาชีพ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

BACK TO TOP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

 

จำนวนผู้เข้าชม : <%=Session("TotalCount")%>

 

จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537