หลักการและเหตุผล การจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุไทย

      แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ให้ความสำคัญเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม อันเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภูมิปัญญาต่างๆ มากมายที่สั่งสมในรูปแบบของการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่มีการถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีผู้สูงอายุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับการเก็บรวบรวมเป็นระบบ

       ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิความรู้ และประสบการณ์การดำเนินชีวิต มีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะลูกหลาน คนในสังคม ในชุมชน ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมไทยมีการหยิบยกขึ้นมาส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกหลาน หรือเยาวชนคนรุ่นหลังในสังคมอย่างต่อเนื่อง

       ผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่มีความเป็นอิสระมากกว่าช่วงวัยอื่นของชีวิต สามารถเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมตามที่ตนเองปรารถนา เนื่องจากลูกหลานเติบโต มีการมีงานทำแล้ว ย่อมหมดภาระที่หนักหน่วง ดังนั้น ในวัยนี้ ลูกหลานย่อมมีความเกรงใจ ยิ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้วยแล้วย่อมได้รับความนับถือยำเกรงจากลูกหลาน บริวารทั้งปวง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ภูมิความรู้ที่เป็นการบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้ว ผู้สูงอายุยังสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ให้เกิดภาระแก่ครอบครัว และสังคม จึงนับเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอีกโสตหนึ่งด้วย

       ด้วยเหตุที่ผู้สูงอายุเป็นผู้ทรงวัยวุฒิมีภูมิปัญญา มีความสามารถ มีศักยภาพ ประกอบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับใช้สังคมด้านการให้การศึกษาและบริการวิชาการ
แก่สังคมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และจากมีการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านผู้สูงอายุทำให้ได้ทราบถึงศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีความหลากหลาย สามารถถ่ายทอดตามแนวทางการเผยแพร่ความรู้ของผู้สูงอายุไทย การจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบแบบแผน สามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดจากกลุ่มผู้สูงอายุมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดกรอบ
ทิศทางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างดี

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของผู้สูงอายุ และได้ดำเนินงานตามนโยบายของชาติในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงน่าที่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ จะได้นำมา เก็บรวบรวม และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน และได้สืบทอดไปอย่างกว้างขวาง และยั่งยืนต่อไป