:: บรรณานุกรม

กรมการศึกษานอกโรงเรียน  คู่มือการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา
                การเรียนทางไกล  กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา 2533
______  นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม
                กรุงเทพมหานคร กองแผนงาน กรมการศึกษานอกโรงเยน 2537 (อัดสำเนา)
กมล  สุดประเสริฐ และสุนทร  สุนันท์ชัย รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสหรัฐ
                อเมริกา กรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อรรถพลการพิมพ์ 2540
กาญจนา  คุณารักษ์ และประกอบ  คุณารักษ์  รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ออสเตรเลีย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 (อัดสำเนา)
โกวิท  วรพิพัฒน์ “การศึกษาตลอดชีวิต” ใน รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน เล่ม 8
                กรุงเทพฯ พีระพัฒนาการพิมพ์ 2532
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
                สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) กรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการ
                พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2539
______  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) กรุงเทพ
                สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2544
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ “การพัฒนาระบบการสอนทางไกล” ใน 10 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
                ธิราช พ.ศ. 2521 – 2531 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531 หน้า 49 – 75
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และสุมาลี  สังข์ศรี “แนวโน้มการศึกษาทางไกล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษา
ทางไกล เล่ม 1 หน่วยที่ 7
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
                ธรรมาธิราช นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
ทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเปิด: รายงานสรุปของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและ
                จัดทำโครงการ มหาวิทยาลัยเปิด มีนาคม 2521 กรุงเทพมหานคร ทบวงมหาวิทยาลัย
                2521 (อัดสำเนา)
ทวีป  อภิสิทธิ์  การศึกาทางไกลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การ
ศาสนา กรมการศาสนา 2528 (เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 134/28 ของกองพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน)
นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์ สุมาลี  สังข์ศรี และคนอื่น ๆ  รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มการศึกษา
                ทางไกลในประเทศไทย นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 (อัดสำเนา)
นิคม  ทาแดง “สื่อการศึกษาทางไกล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาทางไกล เล่ม 2 หน่วยที่ 11
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี โรงพิมพ์
                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
ประยูร  ศรีประสาธน์ “การจัดการศึกษาทางไกลของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย” ใน เอกสาร
                การสอนชุดวิชาการศึกษาทางไกล เล่ม 1 หน่วยที่ 5 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
ไพรัช  ธัชยพงษ์ อุดมศึกษาผ่านสื่อทางไกล: โอกาสทางการศึกษา คุณภาพ ความคุ้มทุน
                และความเป็นไปได้ เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
                ประเทศไทย ประจำปี 2539 วันที่ 14-16 พฤศจกายน 2539 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัด
                ขอนแก่น (อัดสำเนา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระบบการสอนทางไกล แผน มสธ. 2543 (STOU PLAN
          2000) นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
______ สถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียนใหม่ ในปี 2535 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 2535
______ สามศร นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
______ เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ เล่ม 1 และ
                เล่ม 2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี โรงพิมพ์
                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
______ เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาทางไกล เล่ม 1 และ 2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
วิจิตร  ศรีสอ้าน การศึกษาทางไกล นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529
วิจิตร  ศรีสอ้าน และคณะ “ปรัชญาและพัฒนาการของการศึกษาทางไกล” ใน เอกสารการสอน
                ชุดวิชาการศึกษาทางไกล เล่ม 1 หน่วยที่ 1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
สนอง  ฉิมมานนท์ และประยูร ศรีประสาธน์ “การจัดการศึกษาทางไกลของประเทศที่พัฒนาแล้ว”
                ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาทางไกล เล่ม 1 หน่วยที่ 6 สาขาวิชา
                ศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 2534
สุนทร  สุนันท์ชัย กฎหมายการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิตในสหรัฐอเมริกา
                กรุงเทพฯ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2537 (อัดสำเนา)
ทวีป อภิสิทธิ์ การศึกาทางไกลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การ
ศาสนา กรมการศาสนา 2528 (เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 134/28 ของกองพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน)
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ สุมาลี สังข์ศรี และคนอื่น ๆ รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มการศึกษา
ทางไกลในประเทศไทย นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 (อัดสำเนา)
______ “การจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทยในภาพรวม” ใน
                วิวัฒนาการการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2482 – 2533
                กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภา 2534
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ บันทึกการศึกษาไทย 2545 กรุงเทพฯ บริษัท
                ออกแบบสบายใจ จำกัด 2545
______ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2521
______  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กรุงเทพฯ บริษัทพริกหวานกราฟฟิค 2542
______ รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโทรสนเทศ (Virtual University)
                ของประเทศไทย กรุงเทพฯ บริษัทพริกหวาน กราฟฟิค 2544
สุมาลี  สังข์ศรี  การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21  กรุงเทพฯ องค์การค้าคุรุสภา 2544
______ การศึกษานอกโรงเรียน การขยายโอกาสทางการศึกษาโดยประยุกต์ใช้วิธีการ
                ศึกษาทางไกล กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิคพรินติ้ง 2539
สุมาลี  สังข์ศรี  การศึกษาทางไกล  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549
สุมาลี  สังข์ศรี รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจาก
                ประเทศต่าง ๆ: ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล
                ของไทยในศตวรรษที่ 21 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อัดสำเนา) 2545
______ รายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับ
                จากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 (อัดสำเนา)
อเนก  ส่งแสง “พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
อุสนีย์  จินาพงศ์ “การศึกษาทัศนคติของผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ” วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2535

Apps, J.W. Adult Education: The Way to Lifelong Learning.  Indiana: Phi Delta Kappa
            Educational Foundation, 1992.
______.  Problems in Continuing Education.  New York: McGraw-Hill Book Company, 1979.
Athabasca University (Canada).  Retrieved March 2002 form the World Wide Web:
            http://athabasca.ac.ca
Barron, G.M. and Smith, P.A. Aging, Ageism and Society.   St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979.
Bergevin, P.  A Philosophy for Adult Education.  New York: Seabury Press, 1967.
Birch, D. and Latcham, J.  Managing Open Learning.  England: The Futher Education Staff College, 1985.
Coombs, P.H. Non-formal Education for Rural Development, Strengthening Learning
          Opportunities for Children and Youth.  Interim report prepared by the
            International Council for Educational Development, 1973.
Cropley, A.J. Lifelong education: A psychological analysis.  New York: Pergamon, 1977.
Cropley and Dave.  Lifelong education and the training of teachers: Developing a
          Curriculum for teacher education on the basis of the principles of lifelong
          Education.  Oxford: pergamon, 1978.
Deniel, J.S. and Others (eds.)  Learning at a distance: A world Perspective.  Canada:
            Athabasca University/ICDE, 1982.
Dave, R.H. Lifelong education and School Curriculum.  (UIE Monograph I) Hamburg:
            Unesco Institute for Education, 1973.
______.  Relfections on Lifelong Education and the School.  (UIE Monograph III)
                Hamburg: Unesco Institute for Education. 1975.
Department of Education.  Training and Youth Affairs, Australia.  “Lifelong Learning in
The 21st Century 1999.” Retrieved December 2000 from the World Wide Web:
http://www.detya.au/minister/kemp/k 16-300398.html
______.  “Pathways and Priorities for Lifelong Learning 1998.” Retrieved December 2000
From the World Wide Web: http://www.detya.gov.av/minister/kemp/ks 3000398.html.
Faure, E. et al.  Learning to Be: the World of Education Today and Tomorrow. Paris:
            Unesco, 1972.
Fryer, R.H. (Chair)  “Learning for the Twenty-First Century.” First report of the National
            Advisory Group for Continuing Education and Lifelong Learning.  November
            1997.  Retrieved December 2000 from the World Wide Web: http://www.lifelong
            Learning co.uk/nagcell/index.html
Galbraith, M.W. Community-Based Organizations and the Delivery of Lifelong Learning
          Opportunities.  Washington, D.c.: U.S. Department of Education, April 1995.
Retrieved November 2000 from the World Wide Web: http://www.ed.gov/pubs/PLLI.comm.html
______.  Education in the Rural American Community.  A Lifelong Process.  Florida:
            Krieger Publishing Company, 1992.
Garrison, D.R.  Understanding Distance Education: A Framework for the Future.
            London: Routledge, 1989.
Harry, K. “The Open University, United Kingdom” in The Distance Teaching Universities.
          London: Croom Helm, 1982.
Harvighurst, R.J., Developmental Task and Education.  (3rd ed.), New York: Mckay.,
1972.
Holmberg, B.  Distance Education: A Survey and Bibliography.  London: Kogan Page,
            1977.
______.  Growth and Structure of Distance Education.  Australia: Croom Helm Ltd., 1986.
______.  On the Methods of Teaching by Correspondence.  Lunds Universitets Arsskrift,
            N.F. Avd. 1Bd. 54 Nr.2, Lund: Gleerup., 1960.
Holmberg, B. “The Concept, Basic Character and Development Potentisls of Distance
            Education” Journal of Distance Education. Vol. 10, No.1, 1989.
______.  Theory and Practice of Distance Education.  London: Routledge, 1995.
Houle, Cyril O. Cited in  Oxford, Roger W. Adult Education: The Open Door to Lifelong
          Learning.  The A. G. Halldin Publishing Company Pa. 1980. P.3.
 Hould, Cyril O.  The Inquiring Mind.  Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1961.
Human Resources and Social Development Programme.  Thailand  Development
Research Institute.  (TDRI).  Education Issues and Options for Policy and Reform.
(paper prepared for the United Nations Development Programme), 1992.
International Council for Distance Education.   Distance Education for The twenty-
          First Century.  (Conference Proceedings) the 16th ICDE World Conference for
            Distance Education., held at Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok,
            Thailand: Sukhothai Thammathirat Open University, 1992.
______.  One World Many Voice: Quality in Open and Distance Learning.  (Conference
Proceedings) the 17th ICDE world Conference for Distance Education., held at
The Open University, United Kingdom.  United Kingdom: Eyre & Spottiswoods
Ltd., London and Margate, 1995.
International Council for Distance Education.  The New Learning Environment: A Global Perspective.  (Conference Proceedings) the 18th ICDE World Conference for Distance Education., held at the Pennsylvania State University.  U.S.A. U.S.A.: The Pennsylvania University, 1997.
______.  The New Educational Frontier: Teaching and Learning in a Network World.
          (Conference Proceedings) the 19th ICDE World Conference on Open Learning
            And Distance Education., held at Veinna City, Austria.  Austria: Veinna, 1999.
______.  The Future of Learning – Learning for the Future: Shaping the Transition.
          (Conference Proceedings) the 20th ICDE World Conference on Open Learning
            And Distance Education., held at Dusseldord, Germany, Germany: Fern
            University, 2001.
Jarvis, P.  Adult and Continuing Education: Theory and practice.  Kent: Croom Helm
            Ltd., 1983.
______.  Paradoxes of Learning – on becoming an individual in society.  San Francisco,
            U.S.A.: Jossey-Bass Inc., 1992
Kaye, A. “Distance Education: The State of Art.” Prospects.  Vol. XVIII, No. 1, 1988.
Kaye, A. and Rumble, G. (eds.) Distance teaching for higher and adult education.
          London: Croom Helm (in association with the Open University Press), 1981.
Keegan D.  Distance education: Technology for the New Millenium Compressed Video
          Teaching.  1995 (ERIC No: Ed 389931)
______.  (2nd ed.)  Foundations of Distance Education.  London: Routledge, 1990.
______.  Review of Daniel et al.  “Learning at a Distance: A World Perspective.
            “International Review of Education. (4)., 1983, p.p.501” 3
______.  The foundations of distance education.  London: Croom Helm, 1986.
Kemp, David.  Department of Education, Training and Youth Affairs.  Australia,
            “National Launch of Adult Learner’s Week.” Canberra, (1 September 1977). 
            Retrieved November 2000 from the World Wide Web: http://www.detya.gov.
            Au.minister/kemp/ks 010997.html
Kidd, J.R.  How Adults Learn.  New York: Association Press, 1973.
Knapper, C. and Cropley, A.J.  Lifelong Learning and Higher Education.  (2nd edn.)
            Great Britain: Kogan Page Limited, 1991.
Knowles, M.S. Informal Adult Education.  San Francisco: Jossey Badd Inc., 1954.
Knowles, M.S.  Modern Adult Learning Theory.  San Fransisco: Jossey Bass Publishers.,
            1978.
______.  The Adult Education Movement in the United States.  Holt: Rinehart and
Winston, 1975.
______.  The Modern Practice of Adult Education.  Chicago: Association press Foilet
            Publishing Company, 1980.
Knowles, Malcolm S. and Associates.  Andragogy in Action, Applying Modern Principles
          of Adult Learning.  San Francisco: Jossey Bass inc., Publishers., 1984.
Knuhanga, Nicholas, A.  “The concept of adult education at a distance and its
Application in developing countries.”  In Michael W. Neil (ed.) Education of
Adults at a distance.  A Report of the Open University’s Tenth Anniversary
International Conference.  London Kogan Page Ltd., 1981.
Legge, D. The Education of Adults in Britain. Milton Keynes: The Open University Press, 1982.
Learning City Network.  The Survey : Learning Towns, Learning Cities.  Retrieved
            September 2001 from the World Wide Web: http://www.lifelonglearning.co.uk
Lengrand, P.  Ingroduction to Lifelong Education.  Paris: France and Croom Helm, Ltd., 1975.
Lewis,R. and Macdonald, L.  The Open Learning Packet Workbook  London: National
            Council for Education Technology, 1988.
Liveright, A. A. Study of Adult Education in the United State.  U.S.A. : Centre for the
            Study of Liberal Education for Adults., 1968.
Long, Apps. And Hiemstra.  Philosophical and otherviews on lifelong Learning.  Athens:
            The University of Georgia, 1985.
Makin, Viola.  Reaction to Video Technology for Distance Management training in South
          Africa.  (Distance Education). South Africa: University of Pretoria, 1996.
Mantyla, Karen and Gividen, J. Richard.  Distance Learning: A Step – by – step Guide
          For Trainers.  U.S.A.: The American Society for Training and Development, 1997.
McKenzie, N. and Others.  Open Learning.  United Kingdom: Unesco press. 1975.
Nanda, V.K.  Typology of Distance Teaching System.  New Delhi: Anmol Publications pvt. Ltd., 1998.
National Centre for Educational Statistics.  (NCES).  Distance Education at
Postsecondary Educational Institutions: 1977 – 1978.  Deember, 1999 อ้างใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโทรสนเทศ (Virtual University) ของประเทศไทย กรุงเทพฯ บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด 2544
National Institute of Multimedia Education.  A Survey of Distance Education in Asia
            And the Pacific, 1992.  Japan: National Institute of Multimedia Education, 1992.
Neil, Michael W. (editor) Education of Adults at a distance.  A Report of the Open
            University’s Tenth Anniversary International Conference, London: Kogan Page Ltd., 1981.
Otto, P. “Theoretical aspects of correspondence instrucation” in McKenzie, O. and
             Christense, E.L. The Changing World of Correspondence Study Internationa.
             U.S.A. : Pennsylvania State University Press, 1971.
Otto, P.  In Rowntree, Derek.  Making Materials – Based Learning Work.  London:
            Kogan Page, 1997.
Penn State’s Department of Distance Education.  Distance Education.  Retrieved
            January 2001 from the World Wide Web: http://www.outreach.psu.edu.DE/What is de.html
Perry, W.  The Open University.  San Francisco: Jossey – Bass Inc., 1977.
Perry, W. and Rumble, G.  A Short Guide to Distance Education.  England:
            International Extension College, 1987.
Reddy, G. Ram. (editor) Open Universities: the Ivory Towers Thrown Open.  New –
Delhi: Sterling Publishers private Limited., 1992.
Rogers, J.  Adult Learning.  (2nd edn.)  England, Milton Keynes: Open University Press, 1977.
Rowntree, D. Making Materials – Based Learning Work: Principles, Politics and
          Practicalities.  London: Kogan Page Limited., 1997.
Rumble, G.  The Planning and Management of Distance Education.  Australia:
            Croom Helm Ltd., 1986.  Schoolnet Retrived January 2002 from the World
            Wide Web: http.//www.Schoolnet
Skager and Dave.  Curriculum Evaluation for Lifelong Education.  Unesco: Institute for
            Education Progrmmed Press, 1977.
Srisa-an, W.  Distance Education: The STOU approach.  Nonthaburi: Sukhothai
            Thammathirat Open University, 1986.
______.  “The education of adults at a distance: an Asian Perspective: in Michael W. Niel
            (ed.)  Education of Adults at a distance.  A Report of the Open University’s
            Tenth Anniversary International Conference.  London: Kogan Page Ltd., 1981.
Thailand national Task Force, Department of Non – formal Education.  A National
Baseline study on Pre-University Level Distance Education, Thailand.
Bangkok: Text & Journal Publication Co.Ltd., 1993.
The Open Polytechnic of New Zealand.  Retrived March 2001 from the World Wide Web:
            http://www.topz.ac.nz
The Open University (England).  Retrived January 2002 from the World Wide Web:
            http://www.open.ac.uk
The University of the Air.  The University of the Air 1989.  Chiba city: The University Of the Air, 1989.
The University of the Air.  Retrived February 2002 from the World Wide Web:
            http://www.u-air.ac.jp/hp
UNESCO.  Bulletin of Education in Asia and Pacific: Reviews, Reports and Notes.
          Publication No. 19., Unesco: Paris, 1982.
______. Draft Programme and Budget for 1969 – 1970.  Paris: Unesco. 1968.
______. Terminology of Adult Education/Terminologie. De lo Education de Adultes/
          Terminologie de l’Education des Adults.  Paris: Ibedata, 1979.
Uninet.  Retrived January 2002 from the World Wide Web: http://www.uninet
University of South Africa (Unisa).  Retrived January 2001 from the World Wide Web
            http://www.unisa.ac.za
Wang, Y.  Current Trends and Prospect on Distance Education in Asia and the Pacific Region.  Paper delivered at the Symposium for the STOU 18th Anniversary, 5 September 1996, Bangkok: Thailand
White, V.  Distance Education in Australia.  The Country Report.  Presented in Regional
            Seminar on Distance Education, 26 November – 3 December 1986 at Sukhothai
            Thammathirat Open University