การเขียนรายงานการประเมินโครงการเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียน เพื่อความชัดเจนให้เข้าใจในความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการประเมิน ขอบเขต วิธีการประเมิน และผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ จากประเมินได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนรายงานการประเมินโครงการ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนรายงานการประเมินโครงการ
หัวข้อการอบรม
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินโครงการ
- การเขียนบทนำ
- การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- การเขียนวิธีดำเนินการประเมิน
- การเขียนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
- การเขียนสรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
- กรณีศึกษารายงานการประเมินโครงการ
การฝึกอบรม
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ
วิทยากร
รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย และคณะ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่
อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช