- การจัดการความรู้ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)
- การจัดการความรู้ (ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด)
- การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ (สำนักงาน ก.พ.ร.)