รอมฎอน เดือนอันประเสริฐ
โดย...นางสาวศนิศรณ์   นันตชัยฐิติเมธา
นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : sanisorn.psu@gmail.com

(เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน)


          “รอมฎอน” ตามปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม ซึ่งนับแบบจันทรคติของชาวอาหรับโบราณ หรือ “เดือนบวช”
ของชาวมุสลิมบ้านเรา เป็นเดือนสำคัญคือมีการถือศีลอด เป็นการประกอบศาสนกิจและแสวงบุญ โดยการสำรวมทั้งทางกาย วาจา ใจ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดและงดเว้นการดื่มกินเสพ นับแต่อรุณรุ่งเรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าตลอดทั้งเดือน


ภาพจาก Web Site
Ramadhan wallpapers. เว็บไซต์ <http://wallpaperz-4-u.blogspot.com/2012/06/wallpaperz-4-u.html>
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 19-7-56

          แม้ว่าในการถือศีลอด จะดูเหมือนว่าเป็นทรมานตนเอง แต่แท้จริงแล้ว กลับเป็นผลดีต่อสุขภาวะของผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
หลักการ กล่าวคือ แม้จะมีระยะเวลาในการอดอาหารและน้ำเป็นเวลานานต่อวันแต่ไม่ขัดต่อหลักการแพทย์ เพราะโดยปกติเมื่อเตรียม
ผ่าตัดหรือเจาะเลือดตรวจ ผู้ป่วยก็ต้องอดอาหารเป็นเวลากว่า 10 – 12 ชั่วโมงเช่นกัน (ประมาณ 14 ชั่วโมง สำหรับผู้ถือศีลอดในประเทศ
ไทย) ในขณะเดียวกัน การรับประทานอาหารช่วงถือศีลอดยังมีกำหนดมื้ออาหารที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพและครบทั้ง 5 หมู่ ไม่ได้อดอาหาร
บางอย่าง เช่น การกินเจ ที่มีการงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือ อดอาหารแบบผู้ประท้วง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการถือศีลอดเป็น
ระยะล่วงหน้าก่อนเข้าเดือนรอมฎอน ร่างกายจึงมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ไม่ใช่การหักโหมอดอาหารแต่อย่างใด
          การถือศีลอด เป็นการปฏิบัติการหลักศาสนาอิสลามที่มีข้อกำหนดอย่างละเอียดลออแม้กระทั่งชนิดและลักษณะของอาหาร ลำดับ
ช่วงเวลาและวิธีการดื่มกิน ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักการแพทย์แล้ว ทุกข้อกำหนดที่มีได้แฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาอันชาญฉลาด เป็นเหตุเป็น
ผลดีต่อสุขภาพของมุสลิมผู้ปฏิบัติตามทุกประการ
          เมื่อมีการปรับช่วงเวลาการรับประทานอาหาร ร่างกายจะมีการตอบสนองโดยอัตโนมัติ เป็นการปรับสมดุลในเรื่องของอาหาร ให้
อวัยวะต่างๆในระบบทางเดินอาหารได้พักผ่อน เป็นการล้างพิษ และปรับสมดุลเมตาบอลิซึมของร่างกายของผู้ปฏิบัติ ถือเป็นการบำบัดโรค
ในอุดมคติ เป็นผลดีต่อผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพ


ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย (ซอฟียะห์ นิมะ, 2554)
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 19-7-56

          อย่างไรก็ดี การถือศีลอดจะได้ผลเต็มที่ ควรที่จะกระทำควบคู่ไปกับการปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีที่มีข้อจำกัดทางสุขภาพ
เช่น เบาหวาน ลมชัก เป็นต้น ซึ่งต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกาย
          ในเดือนรอมฎอน เหล่ามุสลิมผู้เคร่งครัดจะมีการสำรวมกาย วาจา ใจ ศึกษาพระคัมภีร์และถือศีลอด แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความยินดี
เบิกบานใจ และเป็นสุข เป็นการส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจและจิตวิญญาณ และถือได้ว่าการถือศีลอดเป็นเครื่องมือสร้างความสุข เพราะ
เป็นทั้งเดือนแห่งมิตรภาพ เดือนแห่งสันติ เดือนแห่งการพบปะ เดือนแห่งการบริจาคทานเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมร่วมด้วย
และ ชาวมุสลิมจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 ของเดือนเชาวาล ซึ่งเรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก เมื่อสิ้นสุดเดือนรอมฎอนแล้ว


เอกสารอ้างอิง
...........................................................................................................................

เทศบาลนครยะลา. 2554. คู่มือรอมฎอน(Panduan Ramadhan). ฟิลดีไซน์. ยะลา.
<http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/pdf/books/1206.pdf>
วิกิพีเดีย. เราะมะฎอน. เว็บไซต์.
<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%8E
%E0%B8%AD%E0%B8%99>
เจ้าชายแห่งโอมาน(นามแฝง). 2552. วันเดือนปี : เดือนภาษาอาหรับ ที่มาของเดือนอาหรับ . เว็บไซต์.
<http://www.oknation.net/blog/okislam/2009/10/19/entry-1"
ซอฟียะห์ นิมะ. 2554. สุขภาวะมุสลิมะฮกับการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน
(Effects of Ramadan fasting on Muslimah health ).
ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยาย. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
เว็บไซต์ <http://www.docstoc.com/docs/124139508/Effects-of-Ramadan-fasting-on-Muslimah-health>
อ้างอิงภาพ
Ramadhan wallpapers. เว็บไซต์ <http://wallpaperz-4-u.blogspot.com/2012/06/wallpaperz-4-u.html> , http://3.bp.blogspot.com/-WCK_vWfwbVw/T_bW3SSepII/AAAAAAAAADE/osT0Pj6nKKY/s1600/Ramadan+%283%29.jpg