องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
โดย...นางสมิตา  สว่างวงษ์
ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับรางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้าระดับเขต ปี 2551

(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2552)

          การเป็นผู้นำหรือผู้บริหารในองค์กรแบบแสวงหาผลกำไร และไม่แสวงหาผลกำไรคือการนำพาองค์กรนั้นไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ที่วางเอาไว้ให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ องค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบ
ยั่งยืน จะเห็นได้ว่าองค์กรเหล่านี้มิได้มีเพียงแค่สินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีผ่านผู้บริหารที่มีความรู้ความ
สามารถที่ดี เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี


ภาพจาก Web Site
http://www.rsunews.net/Ask%20Experts/QualityManager/500.jpg
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 21-11-54

ความจำเป็นที่จะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
          องค์กรนั้นเกิดจากการที่มนุษย์มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการแบบใดแบบหนึ่ง สมัย
ก่อนดึกดำบรรพ์ก็มีการรวมตัวกันเพื่อไปล่าสัตว์มาเป็นอาหาร การสร้างที่อยู่อาศัยการรวมตัวลักษณะนี้เป็นการทำให้เกิดความสัมพันธ์
ในกลุ่มของบุคคลและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นองค์กรใหญ่โตขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ ด้านศาสนา
ด้านการศึกษา ปัจจุบันมีการขยายตัวขององค์กรเนื่องจากสาเหตุ 4 ประการ
          1. จากสิ่งแวดล้อมเดิมจะเป็นแบบสังคมชนบทแต่ปัจจุบันมาเป็นสังคมเมือง
          2. เนื่องจากมนุษย์มีการสร้างแรงจูงใจในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกัน มีการกำหนดความสัมพันธ์ต่าง ๆ ขึ้น
          3. เมื่อมีองค์กรขึ้นระยะหนึ่ง ก็มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ต้องมีการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรของตัวเองให้อยู่ได้
          4. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์และการเพิ่มขึ้นของประชากรก็ต้องมีการขยายตัว และ
ระดับความต้องการขององค์กรเพิ่มขึ้น

ลักษณะขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ
          คุณลักษณะขององค์กรที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะประกอบด้วย 9 ประการ วงจรชีวิตของเรามี เกิดแก่ เจ็บ ตาย องค์กรก็
เหมือนกัน ดังนั้นทำอย่างไรองค์กรจึงจะมีชีวิตที่ยืนยาวและเป็นองค์กรที่ดี
          1. มีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน คนทุกคนที่อยู่ในองค์กรต้องรู้เป้าหมายขององค์กรตนเองว่าทำอะไรเพื่ออะไร โปร่งใส ไม่มี
วาระซ้อนเร้น
          2. สายการบังคับบัญชา พร้อมงานบังคับบัญชาที่หลากหลาย และสายการบังคับบัญชาสั้น
          3. มีฐานข้อมูลที่มาสนับสนุนการบริหารงาน data base องค์กรจะต้องมีฐานข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร มีประวัติ
ต่าง ๆ การทำงานมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
          4. ระบบการจัดการด้วยคนที่ไม่มาก โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วย ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ฐานข้อมูลมาดำเนินการและไม่ใช้
กรรมการตัดสินใจ เพราะถ้ามีกรรมการหลายชุดงานจะยิ่งช้า


ภาพจาก Web Site
http://www.most.go.th/portal/images/stories/DSC-0035(2).jpg
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 21-11-54

          5. เน้นการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ องค์กรจะต้องดำเนินการว่าจะต้องทำให้น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ผู้บังคับบัญชา
สามารถจะพูดให้คนอื่นเข้าใจง่าย พูดแล้วต้องเกิดประโยชน์กับองค์กรและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
          6. ต้องมีการตลาดและการประชาสัมพันธ์
          7. ความร่วมมือและทำงานเป็นทีม และมีแข่งขันตลอดเวลา ต้องร่วมมือร่วมใจและทำงานเป็นทีมประหยัดพลังงานเพื่อค่าใช้จ่าย
และต้องปรับปรุง มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อองค์กรของตัวเอง
          8. ต้องเน้นมูลค่าในการทำงานของแต่ละตำแหน่ง และดำเนินการตามนโยบายอย่างแน่วแน่ที่สำคัญคือการแบ่งงานที่ชัดเจน ก็จะ
บรรลุผลของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          9. ต้องทำงานเพื่อองค์กร และรักองค์กรของตนเอง ไม่ทุบหม้อข้าวตนเอง

การทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
          ประโยชน์ต่อองค์กร มีการจัดองค์กรที่เหมาะสมบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีการเจริญก้าวหน้าทำงานไม่ซ้ำซ้อน ไม่มีแผนงาน
มากเกินไป เพื่อจะได้ลดต้นทุนและองค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
          ประโยชน์ต่อผู้บริหาร เช่น บริหารงานง่าย สะดวก รู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรมีหน้าที่ทำอะไร แก้ไขปัญหางานซ้ำซ้อนได้ ทำให้งาน
ไม่ค้าง ณ จุดใด จุดหนึ่งประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน รู้หน้าที่ของตนเองว่าจะทำอะไร มีการแบ่งงานที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าแบ่ง
ปันกันทำงานไม่ถูกเอาเปรียบ และพนักงานก็เข้าใจความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลฝ่ายอื่นและสามารถประสานงานกันได้
          การสร้างผู้นำที่เก่ง และมีความสามารถ การที่จะบริหารให้คนเก่งเหล่านั้นอยู่ในองค์กรได้ต้องรู้ว่าใครที่มีแววจะอยู่กับองค์กร
มีความจงรักภักดี ต้องมีการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น การให้โบนัส โบนัสก็เป็นสิ่งตอบแทนการทำงานถ้าเขาทำงานที่จะสามารถพัฒนาและมี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพของเขาได้หรือว่าสร้างความเจริญให้กับองค์กรได้ก็ต้องมีการพัฒนาเป็นพิเศษ มีการให้สิ่งจูงใจต่าง ๆ และเป็น
ตัวตายตัวแทนของผู้บริหาร


ภาพจาก Web Site
http://region2.prd.go.th/images/article/news1671/n20101130140100_15523.jpg
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 21-11-54

          การพัฒนาคนในหน่วยงาน โดยการส่งไปอบรมให้ตรงกับสาขาที่เขาถนัด ถ้าอบรมมาแล้วหรือไม่ประสบความสำเร็จให้เขาเลือก
ว่าชอบงานไหน ไปทดลองทำดู บางคนลงไปในงานที่ตัวเองไม่ชอบ พอไม่ชอบไม่มีความตั้งใจทำงาน ผลงานก็ออกมาไม่ดี บางคนถูกกับ
งานก็จะมีการใช้ศักยภาพทั้งหมดบอกมาได้ ฉายแววของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมา สามารถพัฒนาให้ตรงกับเป้าหมายของ
องค์กรได้

          การบริหารงานบางครั้งผู้ใต้บังคับบัญชามักจะมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำ ว่าจะนำองค์กรก้าวหน้าหรือควรจะเดินไปทางใด แต่
ผู้บริหารสั่งการอย่างเดียวคงไม่ประสบความสำเร็จ พฤติกรมของทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรจึงประสบผลสำเร็จได้


  นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง   ผู้เรียบเรียง
(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2552)