การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ : ผลลัพธ์ที่มีต่อองค์การ
โดย....
นายเสกสรรค์  สนวา
ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

(เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน)


          เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาคน หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลายคนคงเข้าใจว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนา
ทักษะ (Skill) และการพัฒนาความสามารถ (Ability) ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยอาศัยผ่านระบบการศึกษา (Education)
การพัฒนา (Development) และการฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้นๆ เท่านั้นเอง
          ปัจจุบันองค์การถูกท้าทายด้วยระบบโลกาภิวัฒน์ (Globalization) อันนำมาซึ่งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competi-
tive Advantage) และการเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบเพื่อชัยชนะในด้านต่างๆ จึงส่งผลทำให้ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์การเพื่อรองรับสถาน
การณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต


ภาพจาก Web Site
http://www.gotoknow.org/ blogs/posts/354385
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 10-11-54

          การบริหารงานเชิงกลยุทธ์นั้นผู้บริหารต้องเริ่มต้นจากการ ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ขององค์การที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
ประการที่สองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายนอกและภายใน ประการที่สามสร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำงานใหม่ ประการที่สี่ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็น Assets ให้เป็นการ Human Capitals
ประการที่ห้าต้องปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ ประการที่หกผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทใหม่จากที่เคยสั่งการ ถือระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ให้กลายมาเป็นผู้บริหารแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
เน้นการสร้างความยืดหยุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ ประการที่เจ็ดนำแนวทางทั้ง 6 ประการข้างต้นมาบูรณาการและสร้างโมเดลใหม่ให้
เกิดขึ้นภายในองค์การ จากการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั้ง 7 ประการ เป็นเพียงบันไดขั้นต้นเท่านั้นในการที่จะทำให้องค์การเกิดผลลัพธ์ที่ดี
ในปัจจุบันและในอนาคต
           ดังนั้น ผู้บริหารองค์การจะต้องนำเอารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในข้างต้น มาหาวิธีในการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ โดยที่ผู้บริหาร
และองค์การต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และหากเป็นเช่นนี้แล้ว การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่จึง
จะต้องเริ่มต้นจากการการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ได้แก่ มิติแรก การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทำให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิด และ
การทำให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อองค์การ มิติสอง การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทำให้บุคลากรมีความรัก
ความผูกพันกับองค์การ มิติสาม การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูใจให้กับบุคลากรทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง
สวัสดิการ และตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ฯลฯ


ภาพจาก Web Site
http://blog.eduzones.com/ajarnboo/9310
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 10-11-54

          หากผู้บริหารองค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญและให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจัง ผู้เขียนก็เชื่อว่าจะส่งผลลัพธ์ให้เกิด
ขึ้นกับองค์การในระยะยาว เช่น ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้น สินค้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
หากบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาทัศนคติและขาดแรงจูงใจ ผู้เขียนก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับองค์การ เช่น คุณภาพการทำงานของบุคลากร
ลดลงหรือคงที่ องค์การพัฒนาได้ช้า และผลกระทบที่น่าจะเป็นอันตรายต่อองค์การมากที่สุด คือ “การขาดความจงรักภักดีต่อองค์การ” นั่นเอง
ฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาวจึงต้องเปลี่ยนหลักการและวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การพัฒนาแบบ
ใหม่ โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงจะช่วยทำให้บุคลากรและ
องค์การอยู่รอดและเติบโตเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ


ภาพจาก Web Site
http://www.stockfocusnews.com/index.php?mo=5&qid=550197
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 10-11-54

           สรุป คือ การพัฒนาบุคลากรรูปแบบเดิม คือ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ โดยอาศัยการพัฒนา การศึกษา และการ
ฝึกอบรมนั้น ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นเพียงแรงขับจากภายนอกซึ่งทุกองค์การสามารถทำได้และให้ผลเพียงในระยะสั้นๆ แต่หากนำรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรแนวใหม่มาปรับใช้ ได้แก่ การพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาการจูงใจ ผู้เขียนก็เชื่อว่าจะสามารถ
พัฒนา บุคลากรและองค์การได้ในระยะยาว เพราะ เป็นแรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของบุคลากร เพียงแค่นี้ก็จะช่วยให้องค์การเติบโต
และก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาคนต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา “จิตใจ”เอกสารอ้างอิง
...........................................................................................................................
ชูชัย สมิทธิไกร.2544.การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 7).กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์วิทย์ แสงทอง http://gotoknow.org/blog/kanogton1/229547
วรารัตน์ เขียวไพรี.2550.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สิรบุตรการพิมพ์.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.2551.Strategic Human Resource Development. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์.