โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
รุ่นที่ 19
มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล


          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครผู้เรียนในระดับวิชาการที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยมิได้มุ่งใบปริญญา
มหาบัณฑิต แต่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานวิชาการและวิชาชีพในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาวิชาชีพของตน ตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม โดยมหาวิทยาลัยได้นำชุดวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ จำนวน 29 ชุดวิชา จาก 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้สนใจสมัครเรียนได้ภาค
การศึกษาละ 2 ชุดวิชา ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 เดือน และเข้าสอบไล่พร้อมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ สนามสอบ
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศเมื่อสอบไล่ได้ตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และ
สามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเข้าในหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา มสธ.

..............เรียนได้ทุกที่    ทุกเวลา.................

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ใบสมัครฟรี
 การสมัครเรียนและหลักฐานการสมัคร
ระยะเวลาและวิธีการเรียน
 การสอบ
 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ชุดวิชาที่เปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 19 จำนวน 40 ชุดวิชา
จาก 5 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาศิปศาสตร์

2 ชุดวิชา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2 ชุดวิชา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

7 ชุดวิชา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

12 ชุดวิชา

สาขาวิชารัฐศาสตร์

17 ชุดวิชาจัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379