มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครผู้เรียนในระดับวิชาการที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยมิได้มุ่งใบปริญญา
มหาบัณฑิต แต่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานวิชาการและวิชาชีพในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาวิชาชีพของตน ตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม โดยมหาวิทยาลัยได้นำชุดวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ อาทิ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้สนใจสมัครเรียนได้ภาคการศึกษาละ 2 ชุดวิชา
ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 เดือน และเข้าสอบไล่พร้อมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ สนามสอบศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
ทั่วประเทศเมื่อสอบไล่ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และสามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับ
ใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเข้าในหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา มสธ.

..............เรียนได้ทุกที่    ทุกเวลา.................


ชุดวิชาที่เปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

รุ่นที่ 19
สมัครเรียนเดือนมิถุนายน - กันยายน 2555  (ภาคการศึกษาที่ 2/2555)
  ระยะเวลาเรียน 16 ธันวาคม 2555 - 21เมษายน 2556
  สอบวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
รุ่นที่ 20
สมัครเรียน 15 มกราคม - 30 เมษายน 2556  (ภาคการศึกษาที่ 1/2556)
  ระยะเวลาเรียน 1 กรกฎาคม - 21ตุลาคม  2556
  สอบวันเสาร์ที่ 26 และอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556
รุ่นที่ 21
สมัครเรียนเดือนมิถุนายน - กันยายน 2556  (ภาคการศึกษาที่ 2/2556)
  ระยะเวลาเรียน 16 ธันวาคม 2556 - 21เมษายน 2557
  สอบวันเสาร์ที่ 26 และอาทิตย์ที่ 27เมษายน 2557


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6075 คน

Up