อธิบายชุดวิชา

11311 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร (6 หน่วยกิต)
English for Language Teachers
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบโครงสร้างประโยคและความหมาย
          2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล
          3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ความคล้ายคลังและความแตกต่างบางประการระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
          4. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหานั้นๆ
          5. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะทัวไปของภาษา ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบโครงสร้างประโยคตลอดจนความหมาย
บทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล ความแตกต่างบางประการระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ปัญหาในการเรียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนไทยและแนวทางแก้ไข


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...