คุณจะเป็นใคร อายุเท่าไรไม่สำคัญ แม้ไม่สำเร็จการศึกษาระดับใด
มสธ. เปิดโอกาสการศึกษาทุก ๆ คน ได้เรียนรู้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต

          มสธ.ยึดมั่นในอุดมการณ์ "การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ถ้วนทั่วทุกกลุ่มชน" จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่จำกัดวัยและวุฒิการศึกษา
ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มวิทยฐานะ
ในหน้าที่การงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อสอบผ่านชุดวิชาและรายวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชา
และรายวิชานั้นๆ สามารถโอนชุดวิชา
ที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้
          นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ สามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยได้ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชา
เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ขณะนั้นได้ จะทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
          นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น สามารถเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นปกติ เพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้
ระหว่างเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาในระบบการศึกษาทางไกล เป็นการนำความรู้ที่ได้รับไป
เสริมวิชาในชั้นเรียน และสามารถสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านโอนเข้าหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน
เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ มสธ.
          โครงการสัมฤทธิบัตรยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยกิจกรรมทางการ
ศึกษาและมุ่งมั่นกับการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตน และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
      โครงการฯ กำหนดให้สมัครเรียนได้ครั้งละ 1- 3 ชุดวิชา/รายวิชา จากชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง
12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ใน
ชุดวิชา/รายวิชานั้น ๆ
..............เรียนได้ทุกคน  ทุกที่   ไม่จำกัดเรื่องของเวลาเรียน.................


รุ่นที่ 81
สมัครเรียนเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555
  สอบวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
รุ่นที่ 82
สมัครเรียนเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555
  สอบวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
รุ่นที่ 83
สมัครเรียน 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2556
  สอบวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556
รุ่นที่ 84
สมัครเรียน 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556
  สอบวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556
รุ่นที่ 85
สมัครเรียน 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2556
  สอบวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
     (เลื่อนสอบจาก วันที่ 1- 2 กุมภาพันธ์ 2557)
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 86

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 25916 คน
Up