แสตมป์
5 บาท
การสมัครเรียน การชำระเงินค่าสมัครเรียน
และการลงทะเบียนเรียนซ้ำชุดวิชา/รายวิชาเดิม


      โครงการสัมฤทธิบัตร เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ตลอดทั้งปี
ปีละ 4 ครั้ง (4 รุ่น) ในแต่ละครั้ง เลือกเรียนชุดวิชาและรายวิชา
ได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชาหรือรายวิชา ในแต่ละครั้ง


สมัครเรียนได้ทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
-  รุ่นที่ 83 สมัครเรียน 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2556
-  รุ่นที่ 84 สมัครเรียน 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556
-  รุ่นที่ 85 สมัครเรียน 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2556
-  รุ่นที่ 86 สมัครเรียน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556


การชำระเงินค่าสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

  ชำระเงินการสมัครเรียนทางไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay at Post และบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

          เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครและระเบียนประวัติผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร พร้อมจัดเตรียมหลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชำระเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระเงินโดยเลือกวิธีการชำระเงินได้ ดังนี้

          1. เลือกชำระด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐ โดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเป็นผู้นำส่งเอกสารการสมัคร
ให้กับท่านทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการดังนี้
              1.1 ยื่นใบสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครให้กับเจ้าพนักงานไปรษณีย์เพื่อทำการบันทึกรหัสบาร์โค๊ดและ
เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเป็นหลักฐานการชำระเงิน
              1.2 ส่งใบเสร็จรับเงินที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ออกให้มาในซองเอกสารการสมัครและจัดส่งมายังมหาวิทยาลัย

          2. ชำระเงิน ณ จุดรับชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้
              2.1 ยื่นใบสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครให้กับพนักงานของจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อทำการ
บันทึกรหัสบาร์โค๊ดและรหัสเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเข้าสู่ระบบรับชำระเงินค่าสมัคร
              2.2 ส่งใบเสร็จรับเงินที่พนักงานออกให้บรรจุมาในซองเอกสารการสมัคร ขนาด 16 x 23 ซ.ม. (ซองมาตรฐานขนาด ซี 5)
และจัดส่งมายังมหาวิทยาลัย
              2.3 จ่าหน้าซองเอกสารการสมัครเรียน พร้อม
ติดแสตมป์มูลค่า 5 บาท ที่หน้าซองเอกสารก่อนใส่ตู้ไปรษณีย์


 กรุณาส่ง


                      ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                      ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
                      จังหวัดนนทบุรี 11120

 

วงเล็บที่มุมซองว่า   (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่....)


       
  ชำระเงินค่าสมัครได้ด้วยตนเอง

          ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครและชำระค่าสมัครได้ด้วยตนเองเป็นเงินสด ณ สถานที่ต่อไปนี้
          1. เขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถติดต่อได ้ณ ศูนย์ร่วมบริการครบวงจร ONE STOP SERVICE อาคารบริการ 1 ชั้น 1
(ตึกหน้าเสาธง) ที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ
          2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง  จังหวัดลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี นครนายก เพชรบุรี จันทบุรี
นครศรีธรรมราช และยะลา

  ข้อควรระวังในการสมัครเรียน

1. ผู้สมัครเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรได้เพียง 1 ครั้งต่อรุ่นที่สมัคร เท่านั้น
2. ผู้เรียนแจ้งความประสงค์สมัครเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาใดจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มชุดวิชาหรือรายวิชาในภายหลังไม่ได้
3. ตรวจสอบการชำระเงินค่าชุดวิชา ค่ารายวิชา และค่าวัสดุการศึกษาให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการสัมฤทธิบัตร
4. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครชำระค่าชุดวิชา ค่ารายวิชา และค่าวัสดุการศึกษาไม่ครบถ้วนตามที่โครงการสัมฤทธิบัตร
กำหนดมหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนให้เป็นบางชุดวิชาตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้
5. ตรวจสอบ วัน เวลา และคาบสอบ ให้ตรงตามรุ่นที่สมัคร ไม่ควรสมัครเรียนในชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีคาบเวลาสอบตรงกันจะทำให้ผู้เรียน
เสียสิทธิในชุดวิชานั้น ๆ
6. กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชาในคาบเวลาสอบเดียวกัน มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนให้ใน
ชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งตามลำดับที่ระบุไว้ในใบสมัคร
7. ก่อนส่งหลักฐานการสมัครเรียนโปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีผลกระทบต่อการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้เรียนของท่าน โปรดตรวจสอบเอกสารการสมัครดังนี้
     7.1 ใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร 7.3 แบบตัวอย่างลายมือชื่อ 1 ใบ (1 ช่อง) ต่อการสมัคร 1 รุ่น
     7.2 ใบระเบียนประวัติ 7.4 หลักฐานการสมัคร (สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป)

การสมัครเรียนในชุดวิชา/รายวิชาเดิม ที่เคยสอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ
(ประเมินผลการศึกษาลำดับขั้น U สอบไม่ผ่าน)

             ผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่สมัครเรียนใน ชุดวิชา / รายวิชาเดิม มาในรุ่นที่ 83 เป็นต้นไป หากต้องการสมัครเรียนในชุดวิชา/
รายวิชาเดิมที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบภายใต้โครงการสัมฤทธิบัตรด้วยกัน มหาวิทยาลัยยินยอมให้ชำระเงินเฉพาะค่าชุดวิชา/รายวิชา
ของชุดวิชา/รายวิชาที่สอบไม่ผ่านนั้นได้ ดังนี้
          - ชุดวิชาละ 400 บาท
          - รายวิชาละ 500 บาท

          อนึ่ง ชุดวิชาที่เปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรจะเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีร่วมด้วย ดังนั้นหากมหาวิทยาลัย
มีการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาหรือรายวิชาที่ผู้เรียนเคยสอบไม่ผ่านหรือไม่เข้าสอบและต้องการสมัครเรียนชุดวิชา/รายวิชานั้นซํ้า
ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการชำระเงินเฉพาะค่าชุดวิชา/รายวิชาได้ และจะต้องชำระเงินค่าชุดวิชาและวัสดุการศึกษาของชุดวิชาที่มีการปรับปรุง
ให้ครบถ้วน (ชำระเต็มจำนวน)

     การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศ
          มหาวิทยาลัยจัดบริการรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในต่างประเทศไว้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

          ประเภทที่ 1 การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน บรูไน ฮ่องกง
ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ)

          การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรประเภทที่ 1 นี้ เป็นการจัดการศึกษาให้กับคนไทยและผู้สนใจเฉพาะในประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย ไต้หวัน บรูไน ฮ่องกง ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สถานกงสุล หรือสำนักงาน
แรงงาน  ซึ่งสถานกงสุล/สำนักงานแรงงานจะเป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการรับสมัคร การส่งวัสดุการศึกษาและ
เอกสารอื่นให้ผู้เรียน และการจัดสถานที่สอบ
          สำหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรของผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่ายใน
อัตราเหมาจ่ายตามจำนวนชุดวิชาที่สมัคร ซึ่งในแต่ละรุ่นของโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถสมัครเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา/รายวิชา

มหาวิทยาลัยคิดค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย ดังนี้
จำนวนชุดวิชา/รายวิชาที่สมัครเรียน
อัตราค่าสมัคร
1 ชุดวิชา/รายวิชา
5,000 บาท
2 ชุดวิชา/รายวิชา
6,000 บาท
3 ชุดวิชา/รายวิชา
7,000 บาท

          ประเภทที่ 2 การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรสำหรับคนไทยในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเภทที่ 1

          คนไทยและผู้สนใจที่พำนักอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจาก 7 ประเทศตามที่แจ้งในประเภทที่ 1 ให้ดำเนินการสมัครเรียน
โครงการสัมฤทธิบัตรและชำระเงินค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาในอัตราเดียวกับที่กำหนดไว้ในแต่ละชุดวิชา/รายวิชาสำหรับผู้สมัคร
ในประเทศไทยทุกประการ

          การระบุที่อยู่ในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร สำหรับรับวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้สำหรับผู้เรียน
โครงการสัมฤทธิบัตรที่พำนักอยู่ในต่างประเทศในประเภทที่ 2 นี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะไม่จัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่น
ให้กับผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่พำนักอยู่ในต่างประเทศโดยตรง จึงขอแนะนำให้ผู้สมัคร

          มอบหมายให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการรับวัสดุการศึกษาและเอกสารอื่นแทน และจัดส่งให้กับผู้สมัคร
ยังประเทศที่พำนักอยู่ต่อไป โดยให้กรอกที่อยู่สำหรับใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรเป็นที่อยู่ภายใน
ประเทศไทยเท่านั้น

          ในกรณีผู้สมัครต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ในประเทศที่พำนักอยู่ ให้เขียนจดหมายแสดงความจำนงขอใช้บริการจัดสอบใน
ต่างประเทศส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยประจำประเทศ
นั้นๆ ที่มีความพร้อมที่จะจัดสอบให้ได้ หากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ

          หากผู้สมัครไม่แจ้งความจำนงขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะจัดให้เข้าสอบ ณ สนามสอบในประเทศไทย
ตามรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร

          การชำระเงินของผู้สมัครที่ต้องการขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศร่วมด้วย ต้องชำระเงินค่าขอใช้บริการจัด
สอบในต่างประเทศในอัตราเหมาจ่ายเพิ่มเติมจากค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาอีกจำนวน 6,500 บาท โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน) สาขานนทบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-0-96697-2 ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและบรรจุใบ Pay in ที่ธนาคารออกให้มาในซองเอกสารการสมัครก่อนส่งมายัง
มหาวิทยาลัยทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขอใช้บริการจัดสอบในต่างประเทศ

 

 ใบสมัคร...ฟรี