ประกวดสุนทรพจน์ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ”
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 148 และ 331 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 กิจกรรมตอบปัญหานักเรียนมัธยมปลาย และอภิปรายทางวิชาการ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ
ห้อง 5209 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ผลิตรายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น

 อภิปรายทางวิชาการ “นวัตกรรมอาเซียน : เรียนรู้ สร้างสรรค์ ยั่งยืน”
วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการกุญแจสู่อาเซียนเพื่อชีวิต” รุ่นที่ 2
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการกุญแจสู่อาเซียนเพื่อชีวิต” รุ่นที่ 1
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง
 เสวนาวิชาการ “ภัยร้ายจากโรควิถีชีวิต (NCDs) : พิชิตได้”
วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 5209 ชั้น 2อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 บรรยายพิเศษ "การพูดในงานบริการสาธารณสุข"
วัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 โครงการอบรมสืบสานงานศิลป์ถิ่นชาววัง
วันที่ 8,9 พฤศจิจายน 2556 ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
 อภิปรายทางวิชาการ “พัฒนาทุนมนุษย์ไทยก้าวไกลสู่ AEC” และแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ SHOW
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ และห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มสธ.
 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง รู้ทันป้องกันภัยจากโรคเบาหวาน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสามศร และห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379