เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
และทีมงาน จากสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว แบบพหุพาคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบริหารธุรกิจ ไอ – เซิฟ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมตวันนา) โรงแรมตวันนาได้ส่ง
นักศึกษาของโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ เรียนควบคู่กับโครงการสัมฤทธิบัตร ตั้งแต่รุ่นที่ 86 จนถึงปัจจุบัน และประดับเข็มกลัด มสธ. ให้แก่นักศึกษาที่สอบผ่าน 8 ชุดวิชา
ขึ้นไป โดยมีอาจารย์วุฒิ ประกายเพชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบพหุพาคี ให้การต้อนรับ

          พร้อมจัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นแนวทางการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ของ มสธ.
ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
 
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4453 คน