เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โรงแรมตวันนาจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ –เซิฟ หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวแบบพหุภาคี ประจำปี
การศึกษา 2559 และมอบใบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักศึกษาของโรงเรียนที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. ควบคู่กันไป โดยนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวได้เข้าเรียนโครงการนี้
ตั้งแต่รุ่นที่ 86 จนถึงปัจจุบัน รุ่นที่ 93 รวม 41 คน พร้อมนี้ได้มอบเข็มสามารถให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านชุดวิชาตามโครงการสัมฤทธิบัตร จำนวน 8 ชุดวิชาขึ้นไป

          โดยมีผู้บริหารของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นางวิยะดา วระนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนัก นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่าย
บริการเผยแพร่ทางไกล และผู้บริหารของโรงแรมตวันนา นายวุฒิ ประกายเพ็ชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา
และนายภาคภูมิ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 776 คน