เนื่องในโอกาสแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐของปวงชนชาวไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการจัดประกวดสุนทรพจน์ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ”
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อเนกอนันต์มาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ตราบจนสวรรคต และเป็นการส่งเสริมน้อมนำ
พระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส แนวพระราชดำริ นำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต พร้อมกับเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม อันเป็นการร่วมธำรง
รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงาม เผยแพร่ในรูปของการกล่าวสุนทรพจน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความ
กล้าในการแสดงออก ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องจึงกำหนด จัดประกวดสุนทรพจน์ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” ในวันพุธที่ 26
กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 148 และห้อง 331 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
(ภาคเช้า) แข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (รอบคัดเลือก)
ห้องประชุม 148 ชั้น 1 จำนวน 12 โรงเรียน
1. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
     นางสาววรรณิดา สุวรรณศรี
2. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
     นางสาวปภาวดี คำผงแก้ว
3. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
     นางสาวนลินรัตน์ ตู้ทับทิม
4. โรงเรียนสิริรัตนาธร
     นายเมธัส สุขยิ่ง
5. โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
     นางสาวสุวิมล อ่อนเลิศ
6. โรงเรียนราชวินิตบางเขน
     นางสาวหัตถพันธ์ งามเลิศ
7. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
     นางสาวรวิกานต์ ท้วมวรเดช
8. โรงเรียนอัมพรไพศาล
     นางสาวปิยธิดา อุ่นใจดี
9. โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
     นางสาวธันย์ชนก ศิริพันธ์
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
     นายณัฐนนท์ เจริญชัย
11. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย
     นางสาวจิราพร หาญกล้า
12. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
     นายศุภณัฐ อเนกนำวงศ์

ห้องประชุม 331 ชั้น 3 จำนวน 12 โรงเรียน
1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
     นางสาวกุลธิดา กลมเกลี้ยง
2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
     นางสาววินิธา พัฒนกุล
3. โรงเรียนสายปัญญารังสิต
     นางสาวรังรอง ผึ่งผดุง
4. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
     นางสาวพลอยบุษย์ จำปาทอง
5. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
     นางสาวมณฑกานต์ ยาพรหม
6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
     นายธาริน หลายศิริเรืองไร
7.โรงเรียนสมุทรปราการ
     นางสาวฐิติพร นารายณ์
8.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
     นายธนวินท์ พันธุ์รัตน์
9.โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
     นางสาวพีลดา ม่วงไทยงาม
10.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
     นางสาวภาวิดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา
11.โรงเรียนศึกษานารี
     นางสาวยศวดี นาคสุข
12. โรงเรียนโยธินบูรณะ
     เด็กหญิงแพรพร พืชมงคล
(ภาคบ่าย) แข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “ภายใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9” (รอบชิงชนะเลิศ)
ห้องประชุม 148 ชั้น 1 เข้ารอบจำนวน 9 โรงเรียน
1. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
     นางสาววรรณิดา สุวรรณศรี
2. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
     นางสาวนลินรัตน์ ตู้ทับทิม
3. โรงเรียนสิริรัตนาธร
     นายเมธัส สุขยิ่ง
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
     นายศุภณัฐ อเนกนำวงศ์
5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
     นางสาวกุลธิดา กลมเกลี้ยง
6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
     นางสาววินิธา พัฒนกุล
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
     นายธาริน หลายศิริเรืองไร
8. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา      นายธนวินท์ พันธุ์รัตน์
9. โรงเรียนศึกษานารี
     นางสาวยศวดี นาคสุข

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวนลินรัตน์  ตู้ทับทิม
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาววรรณิดา  สุวรรณศรี
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายธนวินท์  พันธุ์รัตน์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

รางวัลชมเชย
นางสาวยศวดี นาคสุข
โรงเรียนศึกษานารี

รางวัลชมเชย
นายธาริน หลายศิริเรืองไร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

...ประมวลภาพ...
(ภาคเช้า) เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (รอบคัดเลือก)

(ห้อง 148 ชั้น 1 อาคารสัมมนา 2 มสธ.)

(ภาคเช้า) เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (รอบคัดเลือก)

(ห้อง 331 ชั้น 3 อาคารสัมมนา 2 มสธ.)

(ภาคบ่าย) เรื่อง “ภายใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9” (รอบชิงชนะเลิศ)

(ห้อง 148 ชั้น 1 อาคารสัมมนา 2 มสธ.)
พุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
(ภาคเช้า) แข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (รอบคัดเลือก)
07.45 - 08.30 น.
08.30 - 09.00 น.
09.10 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
ลงทะเบียน
พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
แข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (รอบคัดเลือก)

     - ห้องประชุม 148 ชั้น 1 จำนวน 12 โรงเรียน
คณะกรรมการ : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
                         2. รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
                         3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
                              สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

     - ห้องประชุม 331 ชั้น 3 จำนวน 12 โรงเรียน
คณะกรรมการ : 1. รองศาสตราจารย์สุมน อยู่สิน อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์
                         2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
                                อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
                         3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล                                
                                 ประธานกรรมการประจำสาชาวิชาศิลปศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวอุษณีย์ โฉมฉายแสง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
                              สำนักการศึกษาต่อเนื่อง


รับประทานอาหารกลางวัน
(ภาคบ่าย) แข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “ภายใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9” (รอบชิงชนะเลิศ)
13.00 - 16.30 น.
แข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “ภายใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9”(รอบชิงชนะเลิศ)
     - ห้องประชุม 148 ชั้น 1 จำนวน 10 โรงเรียน
คณะกรรมการ : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
                           2. รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
                           3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
                              สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

หมายเหตุ.....ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ
                      1. อาหารว่าง
                      2. หนังสือ
                      3. เอกสารประชาสัมพันธ์ของ มสธ.

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 609 คน