ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. จัดอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสดิจิทัล 4.0” เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 เพื่อเสริมสร้างความรู้  และความเข้าใจอันดี  ส่งเสริมความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ
กระแสดิจิทัล 4.0  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในวัน
อังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนใจสำรองที่นั่ง...ฟรี... รับจำนวนจำกัด  (แจ้งกลับภายในวันที่ 3 กันยายน 2561)

  อังคารที่ 11 กันยายน 2561
 
12.30 - 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 16.00 น.

16.30 น.
ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง
พิธีเปิด
อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง
 “ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสดิจิทัล 4.0”
วิทยากรร่วมอภิปราย :   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์  ครุจิต
                                      
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
                                 
นายจตุรงค์ สุขเอียด
                                     
บรรณธิการข่าว 3 มิติ
                                 
นางสาวสุคนธวา  เกิดนิมิตร (ใหม่ สุคนธวา) ดารานักแสดง

ผู้ดำเนินรายการ :  
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
อาจารย์ประจำแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาชาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.

ปิดการอภิปรายสแกน QR code
หรือ คลิก Link  เพื่อสำรองที่นั่ง


สแกน QR code
หรือ คลิก Link  GPS นำทางลานจอดรถ มสธ.

ฟรี... (รับจำนวนจำกัด) สนใจสำรองที่นั่งได้ทาง
1. สแกน QR code
2.
แบบตอบรับเข้าร่วม.....ดาวน์โหลดได้ที่นี่
3. ส่งแนบไฟล์มาที่ อีเมล์ : kotchaporn.jut@stou.ac.th หรือ chom495@yahoo.com
4. โทรสาร 0 2503 3379 และ 0 2503 3558
5. โทร. 0 2504 7711-12
     ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
         ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
         9/9 หมู่ 9  ถ.แจ้งวัฒนะ  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
         โทรศัพท์ 0 2504 7711-12  โทรสาร 0 2503 3379  อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 164 คน