มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่องจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี
2557 (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 88 – 91 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 16 ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 9) โดย
มีอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00–12.00 น. ณ
ห้องประชุมอาคารวิทยทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


          โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ทั้งสิ้น 7,904 คน ดังนี้

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต


ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 16
ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 9

จำนวน 7 คน
จำนวน 55 คน


  หลักสูตรสัมฤทธิบัตร


โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 88
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 89
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 90
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 91

จำนวน 1,952 คน
จำนวน 2,051 คน
จำนวน 1,457 คน
จำนวน 2,382 คน

ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบประกาศนียบัตร และ
สัมฤทธิบัตร ให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบแล้ว ประมาณ 30 วัน
หากไม่ได้รับติดต่อฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล โทร. 0 2504 7711-2

ท่านที่จองภาพถ่ายในงานพิธีมอบฯ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หลังจาก
เสร็จสิ้นพิธีมอบแล้ว ประมาณ 45 วัน หากไม่ได้รับติดต่อ หน่วยถ่ายภาพฯ สำนักเทคโนฯ
โทร. 0 2504 7347-8
 

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 7798 คน