เนื่องในโอกาสครบ 38 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการวิชาการแก่สังคม
และให้ความสำคัญการป้องกันและป้องปราม “ยาเสพติด” ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่จำเป็นเร่งด่วนและมีการดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหา
ยาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้าน
การเมืองและความมั่นคงของประเทศ  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จึงตระหนักถึงความสำคัญของเหตุดังกล่าว  และให้ความสำคัญแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในเรื่องการ
ป้องกันและป้องปรามยาเสพติด จึงกำหนด จัดการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล เรื่อง "กฎหมาย วัยรุ่น ยาเสพติด" และอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง  " ล้อมรักให้ครอบครัว
ล้อมรั้วยาเสพติด "
ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
(ภาคเช้า) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล เรื่อง "กฎหมาย วัยรุ่น ยาเสพติด"
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
ลงทะเบียน
มินิคอนเสิร์ต
ตอบปัญหาชิงรางวัล เรื่อง "กฎหมาย วัยรุ่น ยาเสพติด"
(ภาคบ่าย) อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด ”
12.30 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.
13.30 - 16.00 น.
ลงทะเบียน
พิธีเปิด
อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด ”
วิทยากรร่วมอภิปราย :   แพทย์หญิงดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย์
                                       ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                                  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์  เดชะคุปต์
                                      อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ.
                                  นางสาวกรภัสสรณ์ รัตนเมธานนท์ (จอยซ์ TK)
                                      นักร้องนักแสดง

ผู้ดำเนินรายการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร
                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.
หมายเหตุ.....ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ
                      1. อาหารว่าง
                      2. หนังสือ คู่มือวัยรุ่น เส้นทางรอดปลอดยาบ้า , รู้ทันยาบ้า ,ความรู้เพื่อการป้องกัน
                           และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
                      3. เอกสารประชาสัมพันธ์ของ มสธ.


...ประมวลภาพ...
(ภาคเช้า) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล เรื่อง "กฎหมาย วัยรุ่น ยาเสพติด"

 
 

...ประมวลภาพ...
(ภาคบ่าย) อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด ”

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 530 คน