ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สะสมชุดวิชาเมื่อ
พร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ของ มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ”
ในวันที่ 12,13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5359 คน