เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และทีมงาน จากสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เข้าพบผู้บริหารโรงเรียน
บริหารธุรกิจ ไอ – เซิฟ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 และติดตามผลการเรียนของผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช กับ บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมตวันนา) โรงแรมตวันนา ได้ส่งนักศึกษาของโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ เรียนควบคู่กับโครงการสัมฤทธิบัตร ตั้งแต่
รุ่นที่ 86 จนถึงปัจจุบัน รุ่นที่ 97 จำนวน 40 คน โดยมีคุณสมพิศ ทองวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบพหุ
และอาจารย์วุฒิ ประกายเพชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ให้การต้อนรับ
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 859 คน