เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาต่อเนื่อง และทีมงาน จากสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมเปิด ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบริหารธุรกิจ ไอ – เซิฟ ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมตวันนา)โรงแรมตวันนา ได้ส่งนักศึกษาของโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ เรียนควบคู่กับโครงการ
สัมฤทธิบัตร ตั้งแต่รุ่นที่ 86 จนถึงปัจจุบัน โดยมีคุณสมพิศ ทองวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบพหุและ
อาจารย์วุฒิ ประกายเพชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ให้การต้อนรับ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 433 คน