ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมและอาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
          โดยมีโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 34 สถาบัน มีอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน
400 คน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนผู้เยี่ยมชม : 893 คน