เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง แนะแนวการศึกษาโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
สะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ของ มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทาง
เลือกใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 528 คน