ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง เข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ในระบบการศึกษาทางไกล” เพื่อเป็นแนวทางการจัดการ
ศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ใน 8 จังหวัด 23 โรงเรียน จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
          การสัมมนาครั้งนี้มีว่าที่ร้อยตรีอุทิศ รุ่งธีระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนัก
การศึกษาต่อเนื่อง นายวิรัช อธิรัตน์ปัญญา หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี และนางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง หัวหน้างานโครงการสัมฤทธิบัตร
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจจำนวนผู้เยี่ยมชม : 896 คน