เมื่อวันที่ 1,29 มืถุนายน 2560 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง แนะแนวการศึกษา และมอบมุมโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาสะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ของ มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่ม
ทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
 
1 มิถุนายน 2560
 
29 มิถุนายน 2560

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1959 คน