เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และทีมงาน จากสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เข้าพบผู้บริหารโรงเรียน
บริหารธุรกิจ ไอ – เซิฟ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 และติดตามผลการเรียนของผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช กับ บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมตวันนา) โรงแรมตวันนา ได้ส่งนักศึกษาของโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ เรียนควบคู่กับโครงการสัมฤทธิบัตร ตั้งแต่
รุ่นที่ 86 จนถึงปัจจุบัน รุ่นที่ 93 จำนวน 41 คน โดยมีคุณสมพิศ ทองวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบพหุ
และอาจารย์วุฒิ ประกายเพชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ให้การต้อนรับ
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1367 คน