มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 92 - 95 , โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25 , ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและ
การสอน รุ่นที่ 10 ) โดยอธิการบดีเป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ย้ายสถานที่จัด จากเดิมห้องประชุมอาคารวิทยทัศน์ มาเป็นห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1)

โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ทั้งสิ้น 8,442 คน ดังนี้

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต


ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 10

จำนวน 27 คน


  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา (รุ่นที่ 24 - 25)


โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 24
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 25

จำนวน 8 คน
จำนวน 10 คน

  หลักสูตรสัมฤทธิบัตร


โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 92
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 93
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 94
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 95

จำนวน 1,665 คน
จำนวน 2,978 คน
จำนวน 1,579 คน
จำนวน 2,175 คน

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 92,93,94 และ95
หากยังไม่ได้รับการติดต่อจาก มสธ.
ขอให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่องด่วน !!!
โทร. 0 2504 7711 - 12

     
          มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวทุกคน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
          ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมพิธีมอบฯได้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบประกาศนียบัตร และใบสัมฤทธิบัตร ให้ทางไปรษณีย์ หลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีมอบฯ
ไปแล้วประมาณ ๓๐ วัน หากท่านใดไม่ได้รับ ติดต่อสำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร. 0 2504 7711-2

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6286 คน