ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดนิทรรศการการศึกษาโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สะสมชุดวิชาเมื่อ
พร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ของ มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ”
ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1291 คน