หลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
พยาบาลศาสตร์
 
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
พยาบาลศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
9 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
9 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 ชุดวิชา
51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลิกนิกสำหรับพยาบาล
51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
กลุ่มวิชาชีพ 7 ชุดวิชา
51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล
51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
คำอธิบายชุดวิชา
51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต ทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์ หลักการจิตเวชชุมชน และหลักการส่งเสริมสุขภาพจิตในบุคคลทุกวัย บทบาทของพยาบาลในการให้การพยาบาลสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช การใช้กระบวนการพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิต อารมณ์ และสังคม การบำบัดทางจิตเวช การฟื้นฟูบุคลิกภาพ และสภาวะทางจิตสังคม ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม
การฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางการพยาบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตต่อบุคคลครอบครัว และชุมชน ตลอดจนผู้ใช้สารเสพติด การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการบำบัดทางจิต และภาวะวิกฤตในชีวิต การฟื้นฟูสุขภาพจิต
 
51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลิกนิกสำหรับพยาบาล
สภาวะสรีรภาพที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนที่พบได้บ่อย กลุ่มยาที่ใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งกลไกการออกฤทธิ์ และผลข้างเคียงต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา
 
51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
มโนมติหลักการสาธารณสุขและการพยาบาลชุมชน หลักและกลวิธีการทำงานในชุมชน การพัฒนาอนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาการระบาด การควบคุมและป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การใช้กระบวนการพยาบาลในการดุแลสุขภาพกลุ่มต่าง ๆ ที่บ้าน สถานศึกษาและสถานประกอบการในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพที่ไม่ซับซ้อนทางการพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุสาธารณภัย และผู้ที่มีปัญหาฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือ
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาบุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ
 
51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล
นโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล พัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล การพยาบาลตามพัฒนาการของชีวิตกับการปรับตัวของบุคคล การนำทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
 
51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศด้านการพยาบาล การสาธารณสุข การนำแนวคิดมาใช้ในการพยาบาล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดข้อมูล ระบบค้นหาข้อมูล ระบบฐานข้อมูลทางการพยาบาลและสาธารณสุข สถิติชีพ สถิติประยุกต์ กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
 
51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
หลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่ต้องการการดูแลในคลินิก เนื่องจากมีปัญหาซับซ้อนและไม่ซ้บซ้อน ทางสุขภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสังคม การใช้กระบสนการพยาบาลในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการดูแลในคลิกนิก เนื่องจากปัญหาซับซ้อนและไม่ซับซ้อนทางสุขภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม
 
51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
หลักการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งสตรีที่มีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ที่ต้องการการดูแลในคลินิก เนื่องจากมีปัญหาที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อนทางสุขภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณสังคม การใช้กระบวนการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบสนการพยาบาลในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลในคลินิกสตรีที่มีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ เนื่องจากมีปัญหาซับซ้อนและไม่ซับซ้อนทางสุขภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม
 
51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
มโนมติเกี่ยวกับการบิรหารจัดการทางการพยาบาล การบริหารจัดการหอผู้ป่วย การจัดการะบบการปฏิบัติงานพยาบาล ภาวะผู้นำและผู้ตามทางการพยาบาล มาตรฐานและคุณภาพการพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล ฝึกปฏิบัติการบูรณาการความรู้ และการใช้กระบวนการในการบริหาร เพื่อให้บริการพยาบาล การเป็นผู้นำและผู้ตามในทีมสุขภาพ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
 
51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวและการพัฒนาครอบครัว การผดุงครรภ์ และการพยาบาลสตรี ทารกที่มีภาวะเสี่ยงหรือเจ็บป่วยในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการผดุงครรภ์ และการพยาบาลแก่สตรี ทารกและครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ หลังคลอด ปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดผิดปกติ