การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี)

ชื่อการวิจัย  : การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
                    และทรัพย์สิน ( 2 ปี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
               

ชื่อผู้วิจัย     :     นางสาวรัชนี พลแสน

ปีที่ทำวิจัยแล้วเสร็จ   :   2548

 

 

บทสรุป

 

    การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ อาจารย์สอนเสริม นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ประชากรและกลุุ่่มตัวอย่างประชากร (คน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
1
- อาจารย์ มสธ.
 34
- อาจารย์สอนเสริม
 30
- นักศึกษา
 200
- ผู้สำเร็จการศึกษา 
 224
รวม 
 489

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ผู้ทรงคุณวุฒ มีความคิดเห็นว่า
    - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมดีแล้ว และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในยุคโลกาวัตน์
    - คุณสมบัติของผู้สมัคร มีความเหมาะสมดีแล้ว
    - โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมดีแล้ว ชุดวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยอยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการปรับปรุงชุดวิชากฎหมายมหาชนให้ทันสมัยมากขึ้น
    - แนวโน้มหลักสูตรในอนาคต 1) ควรเพิ่มชุดวิชาหรือเนื้อหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานหลักของกรมที่ดิน เนื่องจากการทำงานต้องใช้ความรู้และทักษะหลากหลาย พื้นความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าระดับใดจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 2) ควรเปิดหลักสูตรนี้ต่อไป แต่ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้น

 

อาจารยมีความเห็นว่า
   - โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีเืกือบทุกข้อ ยกเว้น ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 และชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
  - ความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 1) การจัดกิจกรรมสอนเสริม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเกือบทุกข้อ ยกเว้น การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนเสริม และความเหมาะสมเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์ ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดี 2) การวัดและประเมินผลการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ 3) การบริหารจัดการหลักสูตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดีทุกข้อ
  - แนวโน้มของหลักสูตรในอนาคต 1) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและให้มีเอกลักษณ์ความเป็นกฎหมายของการที่ดินและทรัพย์สินให้มากขึ้น 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อจะได้เพิ่มยอดนักศึกษาในหลักสูตรนี้ให้มากขึ้น หรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้ส่วนราชการอื่นๆ เข้ามาเรียนในหลักสูตร  3) ควรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีเฉพาะด้าน/สาขา เช่น หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือควรพัฒนาหลักสูตรให้เป็นปริญญาโท หรือระดับสูงกว่าปริญญาตรีเฉพาะทาง 4) ควรมีการปรับปรุงชุดวิชาใหม่ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 5) ควรมีคณะทำงานที่รับผิดชอบหลักสูตรโดยเฉพาะที่ทำหน้าที่บริหารหลักสูตร ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของสังคม

 

อาจารย์สอนเสริม มีความคิดเห็นว่า
  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับชุดวิชาที่เปิดสอนเสริมเป็นบางข้อ
  - การจัดการสอนเสริม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีเกือบทุกข้อ ยกเว้น โอกาสในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการสอน ความต่อเนื่องในการสอนเสริมของแต่ละสถานที่ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนเสริมแต่ละครั้งกับจำนวนหน่วย และการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการสอน ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดี

 

นักศึกษา มีความคิดเห็นว่า
  - เอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเป็นบางข้อ ยกเว้น ความเหมาะสมของเทปเสียงประกอบชุดวิชา การประโยชน์จากเทปเสียงประกอบชุดวิชา ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา การได้ประโยชน์จากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา และการได้ประโยชน์จากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดี
  - การสอนเสริม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเกือบทุกข้อ ยกเว้น การเข้ารับการสอนเสริม ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนเสริมแต่ละครั้งกับจำนวนหน่วยที่กำหนด การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางปรับปรุงการสอนเสริม ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการสอนเสริมในระยะเวลาที่ผ่านมา ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดี
  - การวัดและประเมินผลการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเกือบทุกข้อ ยกเว้น ความรวดเร็วในการแจ้งผลการสอบ ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดี
 - การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเป็นบางข้อ ยกเว้น ความสะดวกในการติดต่อทาง Internet ความรวดเร็วในการตอบปัญหา ความรวดเร็วในการส่งเอกสาร ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดี
 - ประโยชน์ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดีัเกือบทุกข้อ ยกเว้น การศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ชุดวิชาและสื่อประกอบ และการจัดการสอนเสริม ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
 - การนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลักสูตรแล้วความรู้ที่ได้รับมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลักสูตรแล้วจะทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้น
  - ปัญหา อุปสรรคในการเรียนและการใช้บริการของมหาวิทยาลัย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา อุปสรรคในการเรียนและการใช้บริการของมหาวิทยาลัย

 

ผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นว่า
  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ
  - ความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็นดังนี้
    * เอกสาร/สื่อประกอบการหลักสูตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเกือบทุกข้อ ยกเว้นการได้ประโยชน์จากรายการทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา และการได้ประโยชน์จากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดี
    * การจัดกิจกรรมการสอนเสริม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเกือบทุกข้อ ยกเว้น ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนเสริมแต่ละครั้งกับจำนวนที่กำหนด การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการสอนเสริม และความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการสอนเสริมในระยะเวลาที่ผ่านมา ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดี
    * การวัดและประเมินผลการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ
    * การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีเป็นบางข้อ ยกเว้น ความสะดวกในการติดต่อทาง Internet ความรวดเร็วในการตอบปัญหา และความรวดเร็วในการส่งเอกสาร ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดี
   *  ประโยชน์ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับยังไม่ดีเกือบทุกข้อ ยกเว้น การศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ชุดวิชาและสื่อประกอบ ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
  - การนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลักสูตรแล้วความรู้ที่ได้รับมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลักสูตรแล้วทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้น
  - ปัญหา อุปสรรค ในการเรียนและการใช้บริการของมหาวิทยาลัย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา อุปสรรคในการเรียนและการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

^กลับด้านบน

| หน้าหลัก | หน้าแรก | ย้อนกลับ |

© จัดทำโดย
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ และคณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2548 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537