หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (มสธ.13)

หนังรับรองสำเร็จการศึกษา (มสธ.13 ) เป็นหนังสือรับรองว่า นักศึกษาเป็นผู้สอบไล่ผ่านครบถ้วนทุกชุดวิชาตามหลักสูตร และ นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องข มสธ.13 จะต้องทราบผลการสอบชุดวิชาสุดท้ายและสอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามหลักสูตรกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ.30) คลิกดาวน์โหลดค่ะ
2 . แนบใบแจ้งผลการสอบภาคการศึกษาสุดท้าย (หากสูญหายขอให้สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)
3 . แนบรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 2 รูป
4. ไปชำระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post (เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อให้)
5 . ส่งเอกสารข้อ 1 - 4 ไปที่สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ.333 ปท.หลักสี่ กทม.10210 เพื่อดำเนินการต่อไป
----------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
- นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ให้ใช้รูปถ่ายที่แต่งกายสุภาพ "ไม่ต้องสวมชุดครุยบัณฑิต"
- นักศึกษาที่ไปยื่นคำร้อง ฯ ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย และแจ้งความประสงค์ขอรับด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้นักศึกษาไปรับ มสธ.13 ได้หลังจากวันยื่นคำร้องภายใน 1-2 สัปดาห์
- นักศึกษาที่ส่งคำร้องทางไปรษณีย์ จะได้รับ มสธ.13 หลังจากวันที่ส่งคำร้อง ฯ ประมาณ 30-45 วัน

จัดทำโดย : ศูนย์สารสนเทศ  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ic.proffice@stou.ac.th   โทร. 02-5047191-3, 02-5033545