ขั้นตอนการขอโอนชุดวิชา

ชุดวิชาที่นักศึกษาเคยศึกษาและได้สอบผ่านจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ เป็นชุดวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อโอนเข้าในหลักสูตรได้ทุกชุดวิชา (รวมถึงชุดวิชาเลือกเสรีด้วย) โดยขอให้ยื่นคำร้อง ฯ หลังจาก...ได้รับการตอบรบเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อบแล้ว (กรณีสมัครใหม่) โดยดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดในใบคำร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(มสธ.19) ...Downloads แบบฟอร์ม หรือ สำเนาจากคู่มือนักศึกษา
2. แนบสำเนาใบรายงนผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบแจ้งผลการสอบ
3. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท (ไปชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านระบบ Pay at Post)
4. ส่งเอกสารข้อ 1- 3 พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ไปที่สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ.333 ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติการโอนชุดวิชาเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่ขอโอน ฯ อีกแต่อย่างใด

จัดทำโดย : ศูนย์สารสนเทศ  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ic.proffice@stou.ac.th   โทร. 02-5047191-3, 02-5033545