รายงานการประเมินตนเอง และการจัดการความรู้(KM)
ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


แผนที่ยุทธศาสตร์

การจัดการความรู้ (KM) 2552

วิสัยทัศน์(Vsion) พันธกิจ(Mssion)

แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี (2553 - 2557)

ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2551

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี (2552 -2556)

ประกันคุณภาพ ปี 2551
ส่วนที่ 3

คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนปี 2558

 

 

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2552

แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2559

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2553

ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2553

รายงานผลการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีของศูนย์สารสนเทศในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2558