บุคลากรศูนย์สารสนเทศ

 

อาจารย์วนัส ปิยะกุลชัยเดช

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ

นางสุพัตรา งามกิจปราโมทย์

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ


นางสมแพง งามสนิท

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าข้อมูลและพัฒนาระบบ


นางภัครดา ส่งศรีปการ

นักวิชาการศึกษา
supervisor

นางณัฐติกาญจน์ วงศ์ม่วย
นักวิชาการศึกษานางสิริเนตร ไชยนุวงศ์

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานธุรการ

 


นางปาณิสรา ชนุดรัมย์

นักวิชาการศึกษา
supervisor

นางวิลาวรรณ ชนูดหอม
นักวิชาการศึกษา
supervisor

นางจันทรา ยิ้มเผือก
นักวิชาการศึกษา


นางสาวศิริรัตนา มากระดี
นักวิชาการศึกษา

 

นางจารุวรรณ ยิ้มจำรัส
นักวิชาการศึกษา


นางสาวเกษศิรินทร์ รามนาถ
นักวิชาการศึกษา

นางสาววิภาวรรณ ทองนพ
นักวิชาการศึกษา


นางสาววิชชุนี องอาจ
นักวิชาการศึกษา

นางวรรณระวี เอี่ยมใจดี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนงนุช จำปานันท์
นักวิชาการศึกษา


นายประยุทธ คุ้มภัย
นักวิชาการศึกษา


นางสาวบุษดี เติมเจิม
นักวิชาการศึกษานางสาวกัญญารัตน์ บริกุล
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวพริมรฏา สุรินทร์คำ
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวธมลวรรณ คงแสง
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาววรุณยุพา ประหา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวกิติญาพร บุญร่วม
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวเรณู อินทร์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสงกรานต์ บุญพรม
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสุธีพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสุวรรณี ผลพิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวประไพรพันธ์ บัวพรมมี
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวชลทิชา จันทรกำเนิด
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวดารารัตน์ วงศ์สุพชัย
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

นางสาวณัฐพร นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

นางสาวศิริกัลญา วงศ์เมืองมา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

 

นางสาวกฤตยา พูลฉันทกรณ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

นางสาวนฤมล ไชยนุวงศ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


 


  

 

นางสาวดวงพร สนริ้ว
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


 

 

 

นางสาวศศิวพร ละอองแก้ว
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

 

 

 

นางสาวธิดาวรรณ พูลฉันทกรณ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


 

 

 

นางสาวพิมพ์ชนก กมลสินธุ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวสุปราณี อุณศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

นายณัทกร นิธิวัฒนาอำภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ