บุคลากรศูนย์สารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ

นางสุพัตรา งามกิจปราโมทย์

นักวิชาการศึกษา
supervisor


นางสมแพง งามสนิท

นักวิชาการศึกษา
Administrator


นางภัครดา ส่งศรีปการ
นักวิชาการศึกษา

นางณัฐติกาญจน์ วงศ์ม่วย
นักวิชาการศึกษานางสิริเนตร ไชยนุวงศ์

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานธุรการ

 


นางปาณิสรา ชนุดรัมย์

นักวิชาการศึกษา

นางวิลาวรรณ ชนูดหอม
นักวิชาการศึกษานางจันทรา ยิ้มเผือก
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 


นางสาวประไพรพันธ์ บัวพรมมี
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวเกษศิรินทร์ รามนาถ
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวเรณู อินทร์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาววิชชุนี องอาจ
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวพริมรฏา สุรินทร์คำ
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวศิริรัตนา มากระดี
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวณัฐพร นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางจารุวรรณ ยิ้มจำรัส
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวกัญญารัตน์ บริกุล
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาววิภาวรรณ ทองนพ
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวธมลวรรณ คงแสง
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวบุษดี เติมเจิม
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวกิติญาพร บุญร่วม
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวนงนุช จำปานันท์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสงกรานต์ บุญพรม
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางวรรณระวี เอี่ยมใจดี
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสุวรรณี ผลพิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นายประยุทธ คุ้มภัย
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวชลทิชา จันทรกำเนิด
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษานางสาวสุธีพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา
 
นางสาววรุณยุพา ประหา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา 

นางสาวศิริกัลญา วงศ์เมืองมา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

 
นางสาวสุปราณี อุณศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนฤมล ไชยนุวงศ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา


นางสาวกฤตยา พูลฉันทกรณ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวมธุรถ แสนสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวดารารัตน์ วงศ์สุพชัย
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

 

 

 

นางสาวจุฑารัตน์ มัจฉา
เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษ

 

 

 

นายณัทกร นิธิวัฒนาอำภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ