เ กี่ ย ว กั บ   ม ส ธ.
Home
แนะนำมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
ปณิธานวัตถุประสงค์
สัญลักษณ์
รางวัล
แฟ้มภาพ
การบริหาร
การแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย
แผนที่
ผังบริเวณอาคารสถานที่

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แผนที่ตั้ง มสธ.


สถานที่ตั้งของ มสธ.
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์. 0-2504-7777
โทรสาร. 0-2503-3607

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน
สาย 52 หมอชิต - ปากเกร็ด
สาย 166 ทางด่วนอุนเสาวรียชัยฯ - เมืองทองธานี - ปากเกร็ด
สาย 150 บางกะปิ - ปากเกร็ด
สาย 356 รังสิต - ดอนเมือง - สะพานใหม่ - ปากเกร็ด

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Webmaster@stou.ac.th