|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา | หลักสูตรการศึกษา |

สาขาวิชานิเทศศาสตร์


      

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

ระดับปริญญาเอก

 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
   
 

ระดับปริญญาโท

 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
   
 

ระยะเวลาการศึกษา

  -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  -  ระดับปริญญาโทมีะยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
     
 

การสอนด้วยระบบ e-learning

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Communication Arts)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  อักษรย่อ

ปร.ด.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

Ph.D.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม
  2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาอาจขอใช้คะแนนการสอบ TOEFL 500 หรือ 173 คะแนน ด้วยวิธี Computer Based Test (CBT) หรือ 62 คะแนน ด้วยวิธี Internet Based Test หรือ IELTS 5.5 หรือคะแนนสอบอื่นที่เทียบเท่าแทนก็ได้
  3. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ชัดเจน และ
  4. มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ตามหลักสูตรที่เรียนไปปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือ
  5.

เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

         
 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Communication Arts Program)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

  อักษรย่อ

นศ.ม.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Communication Arts

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M. Com. Arts

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ   ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้
         
 

TOP


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 16767 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  สำนักวิชาการ
Last updated : 20-Sep-2010 16:10 PM
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.