|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


      

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

ระดับปริญญาเอก

 
1.       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) ประกอบด้วย 6 วิชาเอก คือ
            
- วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
   
- วิชาเอกการประเมินการศึกษา (งดเปิดรับนักศึกษาในปี 2554)
   
- วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (งดเปิดรับนักศึกษาในปี 2554)
   
- วิชาเอกการศึกษานอกระบบ (งดเปิดรับนักศึกษาในปี 2554)
   
- วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   
- วิชาเอกการศึกษาทางไกล
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริการการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
       

ระดับปริญญาโท

        
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
  3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
    -  วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    -  วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
  6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
   
 

ระยะเวลาการศึกษา

  - ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  - ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
     
 

การสอนด้วยระบบ e-learning


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Education)
วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  อักษรย่อ

ปร.ด.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.
  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
 
3.
  มีใบรับรองว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร มีผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้
 
4.
  มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
5.
  มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ
 
6.
  มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือ
 
7.
  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
     
 

TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Education)
วิชาเอกการประเมินการศึกษา
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  อักษรย่อ

ปร.ด.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.
  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
 
3.
  มีใบรับรองว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร มีผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้
 
4.
  มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
5.
  มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ
 
6.
  มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือ
 
7.
  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
     
 

TOP


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Education)
วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  อักษรย่อ

ปร.ด.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.
  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
 
3.
  มีใบรับรองว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร มีผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้
 
4.
  มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
5.
  มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ
 
6.
  มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือ
 
7.
  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
     
 

TOP


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Education)
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  อักษรย่อ

ปร.ด.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.
  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
 
3.
  มีใบรับรองว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร มีผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้
 
4.
  มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
5.
  มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ
 
6.
  มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือ
 
7.
  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
     
 

TOP


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Education)
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อกสารการศึกษา
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  อักษรย่อ

ปร.ด.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.
  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
 
3.
  มีใบรับรองว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร มีผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้
 
4.
  มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
5.
  มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ
 
6.
  มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือ
 
7.
  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
     
 

TOP


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Education)
วิชาเอกการศึกษาทางไกล
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  อักษรย่อ

ปร.ด.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.
  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
 
3.
  มีใบรับรองว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร มีผลงานและประสบการณ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้
 
4.
  มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
5.
  มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ
 
6.
  มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือ
 
7.
  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
     
 

TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
(Doctor of Philosophy Program in Educational Administration)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

  อักษรย่อ

ปร.ด. (บริหารการศึกษา)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Educational Administration)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Administration)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
 
3.
  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
 
4.
  มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาและมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา
     
 

TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
(Master of Education Program in Curriculum and Instruction)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

  อักษรย่อ

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Education (Curriculum and Instruction)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Ed. (Curriculum and Instruction)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
เป็นครูหรือบุคลากรประจำการที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวหรือให้บริการการศึกษา
 
3.
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนหลังจากจบปริญญาตรีแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
 
4.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-3 และ 5 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
 

TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา  
(Master of Education Program in Educational Measurement and Evaluation (Educational Evaluation) )
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประเมินการศึกษา)

  อักษรย่อ

ศษ.ม. (การประเมินการศึกษา)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Education (Educational Evaluation)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Ed. (Educational Evaluation)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
เป็นครูหรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการประเมินหรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหรือการประเมิน
 
3.
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการประเมินหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่่น้อยกว่า 1 ปี และ
 
4.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
 

TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
(Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

  อักษรย่อ

ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Education ( Guidance and Psychological Counseling)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Ed. ( Guidance and Psychological Counseling)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
 
3.
เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรทำหน้าที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคคล
หรือ
 
4.
เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐหรือเอกชนโดยมีประสบการณ์การทำงานหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
 

TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(Master of Education Program in Nonformal and Informal Education)
วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

  อักษรย่อ

ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Education (Nonformal and Informal Education)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Ed. (Nonformal and Informal Education)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมหรืออื่นๆ และ
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-2 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
 

TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(Master of Education Program in Nonformal and Informal Education)
วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

  อักษรย่อ

ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Education (Nonformal and Informal Education)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Ed. (Nonformal and Informal Education)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมหรืออื่นๆ และมีประสบการณ์
การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-2 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
 

TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
(Master of Education Program in Educational Technology and Communications)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  อักษรย่อ

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Education (Educational Technology and Communications)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Ed. (Educational Technology and Communications)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
3.
เป็นครู หรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวหรือให้บริการการศึกษา และ
 
4.

มีประสบการณ์การทำงานทางเทคโนโลยีหรือที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า 1 ปี

  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 – 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
 

TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา  
(Master of Education Program in Educational Administration)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

  อักษรย่อ

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Education (Educational Administration)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Ed. (Educational Administration)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
 

TOP


ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
(Graduate Diploma Program in Curriculum and Instruction)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

  อักษรย่อ

ป. บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Graduate Diploma in Curriculum and Instruction

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

Grad, Dip. in Curriculum and Instruction

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา และ
 
2.
เป็นครูผู้สอน หรือบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
 

TOP


ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  
(Graduate Diploma Program in Educational Administration)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

  อักษรย่อ

ป. บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Graduate Diploma in Educational Administration

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

Grad, Dip. in Educational Administration

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
 
2.
เป็นบุคลากรประจำการซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น หรือ
 
3.
เป็นบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาและต้องการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา
 

TOP


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 96060 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  สำนักวิชาการ
Last updated : 20-July-2010 14:45 PM
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.