|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


      

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

ระดับปริญญาเอก

 
1.
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
   
 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
2.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
3.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
   
 

ระยะเวลาการศึกษา

  -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
     
 

การสอนด้วยระบบ e-learning

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Business Administration Program)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  อักษรย่อ

บธ.ด.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Business Administration

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

D.B.A.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะ
และรับรองปริญญาแล้ว หรือในสาขาวิชาอื่นที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโททางการบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
 
4.

มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์

     
 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Master of Business Administration Program)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  อักษรย่อ

บธ.ม.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.B.A.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับคะแนน 4 แต้ม และ
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
  หมายเหตุ
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
และมีความชำนาญในงาน
         
 

TOP


ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด
(Master of Business Administration Program in Marketing)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)

  อักษรย่อ

บธ.ม. (การตลาด)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Business Administration (Marketing)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.B.A. (Marketing)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับคะแนน 4 แต้ม และ
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
  หมายเหตุ
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นไม่ครบถ้วนตามที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการกำหนด มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีความชำนาญในงาน
         
 

TOP


ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Public Administration Program)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  อักษรย่อ

รป.ม.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Public Administration

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.P.A.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับคะแนน 4 แต้ม และ
 
3.
มีประสบการณ์การทำงานหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
  หมายเหตุ
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจรับเข้าศึกษาได้หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
และมีความชำนาญในงาน
         
 

TOP


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 65268 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  สำนักวิชาการ
Last updated : 20-Sep-2010 16:10 PM

Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.