|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

สาขาวิชารัฐศาสตร์


      

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

ระดับปริญญาโท

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

  -   วิชาเอกการเมืองการปกครอง
  -   วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น (งดเปิดรับนักศึกษาในปี 2554)
  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
   
 

การสอนด้วยระบบ e-learning


ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Political Science)
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

  อักษรย่อ

ร.ม.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Political Science

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Pol.Sc.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 และ
 
3.
มีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
หมายเหตุ
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และ
มหาวิทยาลัยกำหนด
 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Political Science)
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

  อักษรย่อ

ร.ม.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Political Science

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Pol.Sc.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
 
3.
มีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และ
มหาวิทยาลัยกำหนด
 

 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 40678 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  สำนักวิชาการ
Last updated : 22-Sep-2010 16:10 PM
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.