|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 ระดับ 1 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560-TQF)
 
- วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ
 
- วิชาเอกกฎหมายมหาชน
 
วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
(วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ น.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

LL.M.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
        สำเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
(วิชาเอกกฎหมายมหาชน)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ น.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

LL.M.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
          สำเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
(วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ น.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

LL.M.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
     สำเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     
   

<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") countFile = Server.MapPath("counter/count_law_59.txt") Set instream= FileObject.OpenTextFile (countFile, 1, False ) curValue = instream.ReadLine newValue = curValue + 1 Set outstream= FileObject.CreateTextFile (countFile, True) OutStream.WriteLine(newValue) display = newValue %> จำนวนผู้เยี่ยมชม : <%=display%> คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 17-January-2018; 10:26 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.